Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Report this content

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under juni månad 2023 har omvandling skett av 1 097 C-aktier till A-aktier.

Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 182 410 till 1 030 073 807 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav 203 001 207 A-aktier och 8 270 726 C-aktier. Av det totala antalet registrerade aktier äger Hufvudstaden 8 965 000 A-aktier.
 

Stockholm den 30 juni 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Anders Nygren, Verkställande direktör, och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan-stående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni i 2023 kl. 09:30 CEST.

Hufvudstaden
+46 8 762 90 00
info@hufvudstaden.se