Hufvudstaden AB ansöker om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm

Report this content

Styrelsen för Hufvudstaden har, på begäran av Nasdaq Stockholm, beslutat att ansöka om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm. Handeln i Hufvudstadens C-aktie har varit stoppad sedan den 17 januari 2020 och Hufvudstaden har informerats om att Nasdaq Stockholm inte avser att återuppta handeln i aktierna. Ansökan om avnotering gäller endast Hufvudstadens C-aktier och har inte någon påverkan på bolagets A-aktier.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att Nasdaq Stockholm informerat Hufvudstaden om att bolagets C-aktie inte uppfyller kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo och inte heller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Nasdaq Stockholm har meddelat att den faktiska likviditeten i C-aktien är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien. Därmed anser börsen att det saknas förutsättningar för fortsatt handel i C-aktien på Nasdaq Stockholm och att handeln inte kan återupptas ens under en avnoteringsperiod.

Hufvudstadens styrelse har således beslutat att ansöka om avnotering av Hufvudstadens C-aktie. Aktiemarknadsnämnden har uttalat att Hufvudstadens ansökan om avnotering är förenlig med god sed på aktiemarknaden. Så snart bolaget informeras om Nasdaq Stockholms beslut med anledning av avnoteringsansökan kommer Hufvudstaden att meddela detta genom pressmeddelande.

Det finns sammanlagt 8 275 064 aktier av serie C i bolaget, motsvarande cirka 3,9 procent av totalt antal aktier i bolaget, fördelade på cirka 230 aktieägare. L E Lundbergföretagen AB och Fredrik Lundberg med närstående innehar 8 244 005 C-aktier.

Innehavare av Hufvudstadens C-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av C-aktier till A-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. För ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas hänvisas till Hufvudstadens hemsida www.hufvudstaden.se/omvandling. De innehav av C-aktier som inte omvandlas till A-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.


Stockholm den 29 januari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 16:00 CET.

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden