Hufvudstadens årsstämma 2018

Report this content

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 26 mars 2018 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 29 mars 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 2 115 000 kronor, varav till styrelseordföranden 470 000 kronor och 235 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stockholm den 22 mars 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Prenumerera