Hufvudstadens årsstämma 2021

Report this content

Hufvudstaden höll idag årsstämma. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 29 mars 2021 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 1 april 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Peter Egardt, Liv Forhaug, Louise Lindh, Fredrik Persson, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner. 

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 2 250 000 kronor, varav till styrelseordföranden 500 000 kronor och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till ny revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Pricewater-houseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport. Stäm-man beslöt även om ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna gör det möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrel-sen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 4,2 procent av samtliga utgivna aktier.

 

Stockholm den 25 mars 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av: 
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00. 

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden

Prenumerera