Förslag från valberedningen respektive Garden Growth Capital inför Human Cares årsstämma

Valberedningen består av Bruce Grant (Garden Growth Capital), Hans Bergengren, Börje Jemsten (Solid Värde AB), Sven Jemsten (Ferraria AB) och Christer Sundling (representant för de mindre aktieägarna). Valberedningen, som inte är enig, föreslår följande.

Val av ordförande vid stämman: Bruce Grant.

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelsen: 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Val av styrelseledamöter och suppleanter: Omval av Bruce Grant, Göran Jansson, Hans Johansson och Per-Arne Sandström samt nyval av Ulf Brasen. Stämman föreslås vidare omvälja Bruce Grant till styrelsens ordförande. Ulf Brasen är bland annat styrelseledamot i Smedbo Holding samt i Solid och Ferraria, som är aktieägare i Human Care. Han var senast VD för Tetra Pak i Storbritannien.

Valberedning: Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall vara representanter för envar av bolagets fem största ägare per den 30 september 2008. I övrigt skall för valberedningen gälla vad som beslöts vid förra årsstämman.


Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 72 procent av aktier och röster, föreslår för sin del följande.

Val av ordförande vid stämman: Bruce Grant.

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Sju ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelsen: 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Val av styrelseledamöter och suppleanter: Omval av Bruce Grant, Åke Fredriksson, Göran Jansson, Hans Johansson, Per-Arne Sandström och Ingrid Wiik samt nyval av John McLaughlin. Stämman föreslås vidare omvälja Bruce Grant till styrelsens ordförande. John McLaughlin är en Senior Business Advisor och styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora företag i USA. Han har en lång och framgångsrik karriär inom ledande företag såsom Dell Computers, Kodak och General Motors. Han är tidigare aktieägare och styrelseledamot i Barton Medical, som Human Care förvärvade i januari 2008.

Valberedning: Bolaget skall, mot bakgrund av ägarförhållandena efter Garden Growth Capitals fullföljda uppköpserbjudande avseende Human Care, inte ha någon valberedning.

Prenumerera

Dokument & länkar