Human Cares delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Pressrelease (12/8-2002) Human Cares delårsrapport januari-juni 2002 Sammanfattning - Resultatet efter finansnetto för årets första sex månader uppgick till 7 424 Tkr (6 611). Resultatet har belastats av marknadssatsningar i Norge, USA och Tyskland med 1 625 Tkr under första halvåret. Sammantaget utföll verksamheten med en resultatförbättring på 12 procent. - Omsättningen ökade under perioden till 47 330 Tkr (31 757). - Orderingången är fortsatt stark och orderstocken är betydligt större per 30 juni inom båda produktområdena än vid samma tidpunkt föregående år. - Prognosen för helåret 2002 med högre omsättning och högre resultat än föregående år kvarstår. Hela delårsrapporten följer men kan även laddas ner från www.humancare.se eller beställas på tfn 046-18 91 75. Kort om Human Care Human Care etablerades 1993 och är sedan juli 2000 noterade på AktieTorget. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för främst äldrevården. Våra nuvarande produktområden är taklyftssystem och rollatorer. Företaget har ca 20 procent av den svenska taklyftsmarknaden och ca 35 procent av svenska rollatormarknaden samt betydande marknadsandelar i resten av Norden. Drygt 50 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se. Human Care (publ) Delårsrapport januari-juni 2002 VD:s kommentar Human Care visar för sjätte året i rad ökad lönsamhet, trots kraftfulla satsningar på prioriterade marknader som ännu inte till fullo gett resultat. Resultatet efter finansnetto för årets första sex månader uppgick till 7 424 Tkr (6 611). Resultatet har belastats av marknadssatsningar i Norge, USA och Tyskland med 1 625 Tkr under första halvåret. Totalt ökade omsättningen till 47 330 Tkr (31 757). Sammantaget utföll verksamheten med en omsättningsökning på 49 procent och med en resultatförbättring på 12 procent. Koncernens utveckling motsvarar i stort tidigare uppställda förväntningar, medan etableringen i Tyskland har tagit längre tid än beräknat. Orderingången är fortsatt stark och orderstocken är betydligt större per 30 juni inom båda produktområdena än vid samma tidpunkt föregående år. Prognosen för helåret 2002 med högre omsättning och högre resultat än föregående år kvarstår. Produktområde Taklyftar Omsättningen under första halvåret understeg uppgjorda planer och totalt under årets första två kvartal ökade omsättningen med 7 procent mot föregående år. I Sverige ökade omsättningen under första halvåret kraftigt medan den sammanlagda exporten minskade. Orderingången var fortsatt stark och det finns ett antal stora order i Sverige för leverans under andra halvåret och början av nästa år. Under slutet av 2001 och våren 2002 har kraftfulla satsningar gjorts på marknadssidan för att öka den organiska tillväxten inom produktområdet. Satsningarna är långsiktiga och förväntas ge en god framtida avkastning. Alla satsningar har kostnadsförts löpande under året. Produktområde Rollatorer Omsättningen under första halvåret ökade kraftigt och såväl omsättning som resultat översteg förväntningarna. Traditionellt är andra och tredje kvartalen de starkaste i rollatorbranschen. I januari 2002 förvärvades rollatorföretaget Ahlberg Rehab AB. Företaget har under första halvåret expanderat kraftigt och har ytterligare stärkt sin ställning inom segmentet Småhjuliga rollatorer. Redan nu kan det konstateras att förvärvet av Ahlberg Rehab är bättre för Human Care än vad som förutsattes vid förvärvstillfället. Detta gäller i lika hög grad för förvärvet av LeberRehab. Ahlberg Rehab har blivit ett utmärkt komplement inom affärsområdet Rollatorer, där LeberRehab är marknadsledare inom segmentet Storhjuliga rollatorer. De båda företagen har tillsammans en marknadsandel på över 35 procent av den totala rollatormarknaden i Sverige. De nya ramavtalen i Norrbotten, Västerbotten och Jönköpings län innebär att bolagen numera är exklusiva leverantörer av Storhjuliga rollatorer, i Västerbottens län dessutom av Småhjuliga rollatorer. Via Human Cares exportkanaler har företagens möjligheter till internationell spridning ökat, och möjligheterna att utveckla exportmarknaderna är mycket positiva, såväl avseende omsättning som resultat. Human Cares uttalade förvärvsstrategi ligger fast. Avsikten är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. För närvarande förs ingående diskussioner med flera företag i för Human Care kompletterande produktområden, där det dessutom finns tydliga synergieffekter. Per Nilsson, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00080/wkr0003.pdf Hela rapporten