Kallelse till extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ)

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 januari 2005, kl. 16.00 i Human Care’s nya lokaler på Höstbruksvägen 14 i Lund

ANMÄLAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 december 2004; - dels anmäla sitt deltagande hos Human Care under adress: Human Care HC AB, Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund; per telefax: 046-163061; per telefon: 046-163060; eller per e-post: mail@humancare.se, senast tisdagen den 4 januari 2005, kl. 15.00. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Human Care enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast torsdagen den 30 december 2004 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 6. Val av styrelse 7. Stämmans avslutande VAL AV STYRELSE (punkt 6) Garden Growth Capital LLC, som representerar cirka 23,8% av rösterna och aktierna i bolaget, har begärt att extra bolagsstämma sammankallas vilket Styrelsen i Human Care HC AB bifaller. Börje Andersson och Leif Sonesson har anmält att de ej kan komma ifråga för omval. Som nya ledamöter i Styrelsen föreslås Bruce Grant, VD och Ordförande i Garden Growth Capital LLC och Per-Arne Sandström. Kort beskrivning av de föreslagna namnen: Bruce Grant är idag Styrelseordförande i Applied Invest LLC och Applied Value LLC. Bruce Grant var tidigare medlem av Stenbeck Group Executive Committee och verkade blandat som Styrelseordförande i Tele2 AB samt Styrelsemedlem i Kinnevik AB, Korsnäs AB, Metro International och Transcom. Per-Arne Sandström är idag Styrelseordförande i Birdstep A/S Norge, Styrelsemedlem i TDC A/S Danmark, Atea AB och KTH Executive School. Per-Arne Sandström var tidigare Vice Koncernchef och COO i Ericsson AB Förslaget om nyval av Bruce Grant och Per-Arne Sandström har behandlats av bolagets nomineringskommitté (bestående av Peter Rönnström, Hans Bergengren, Tommy Gunnarsson, Sven Leander & Börje Andersson) och stöds av aktieägare representerande cirka 41% av rösterna i bolaget. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till den extra bolagsstämman. Lund i december 2004 STYRELSEN Human Care HC AB (publ)

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar