Bayn Europe: Information om villkor samt inlösenperioder för teckningsoptionen TO 3

Report this content

Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 27 november-11 december 2019 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

· Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,80 SEK efter omräkning enligt optionsvillkoren.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

- 27 november 2019 till och med 11 december 2019;
- 28 maj 2020 till och med 11 juni 2020;
- 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor finns på Bayns hemsida.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar