Bayn Europe AB ingår avtal om att förvärva Pändy Foods AB

Report this content

Bayn Europe AB (publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) och majoriteten av ägarna till Pändy Foods AB (”Pändy”) har idag ingått avtal om att Bayn ska förvärva 100 procent av aktierna i Pändy (”Transaktionen” eller ”Förvärvet”). Pändy är likt Bayn verksamt inom utveckling av sockerreducerade produkter och bedriver försäljning av sockerreducerade livsmedel till konsumenter. Köpeskillingen erläggs genom att säljarna erhåller 41 893 859 nyemitterade aktier i Bayn. Transaktionen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bayn beslutar om att emittera aktierna, vilket förutsätter en ändring av bolagsordningen i Bolaget. Efter förvärvet av samtliga aktier i Pändy kommer ägarna av Pändy att erhålla sammanlagt 41 893 859 aktier i Bayn motsvarande drygt 49 procent av det totala antalet utestående aktier i Bayn efter Transaktionen.

Som tidigare har kommunicerats i Bayns pressreleaser den 10 januari 2020 respektive den 3 februari 2020 har Bayn haft pågående förvärvsdiskussioner med majoritetsägarna av Pändy (”Majoritetsägarna”). Diskussionerna har nu resulterat i en överenskommelse och Bayn har ingått avtal med Majoritetsägarna och övriga säljare om att förvärva 100 procent av aktierna i Pändy.

Köpeskillingen ska erläggas genom att ägarna till Pändy erhåller sammanlagt 41 893 859 aktier i Bayn genom en apportemission, vilket innebär att ägarna till Pändy kommer uppnå en ägarandel i Bayn om drygt 49 procent av det totala antalet utestående aktier i Bayn efter Transaktionen. Aktiekapitalet ökar med cirka 9 216 648 kronor till totalt cirka 18 470 238 kronor Beslut om apportemission kommer att föreläggas extra bolagsstämma, vilken beräknas hållas i början på mars 2020 och till vilken separat kallelse kommer att utfärdas. Apportemissionen förutsätter att Bolagets bolagsordning ändras såvitt avser antalet aktier och aktiekapitalet. Beslut om ändring av bolagsordningen i Bolaget fattas med 2/3 majoritet.

Sammanslagningen av Bayn och Pändy bedöms medföra flera synergieffekter som kan bidra till en effektivare organisation och bättre förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet för den sammanslagna gruppen. Bland annat innebär integreringen av Pändy att bolagen minskar den totala kostnadsmassan så att break-even uppnås tidigare än planerat.

Sammanslagningen medför en breddning genom möjligheten till nya försäljningsvertikaler av sockerreducerade hälsosamma livsmedel för konsumentmarknaden. Vidare förväntas Pändy att kunna nå en högre grad av produktdifferentiering genom tillgång till en större utvecklingsorganisation med hög kunskap inom råvaruteknologi. Tillsammans med Pändys fokus på produktionsteknik och produktanpassning samt en historik om att snabbt etablera innovativa produkter på flera marknader finns det goda möjligheter för gruppen att snabbt vidga sortimentet av färdiga produkter innehållandes nya råvaror. Ambitionen är även att skapa en attraktiv plattform för ytterligare förvärv av företag som ligger rätt i rådande livsmedelstrender.

Pändy genererade under räkenskapsåret 2019, enligt preliminära siffror, en total omsättning på 14,89 MSEK varav 11,74 MSEK nettoomsättning. Pändy har 6 anställda.

Visionen för Pändy har alltid varit att bygga ett ledande bolag inom food tech med nisch hälsosamma och socker-reducerade livsmedel. Förvärvet av oss möjliggör en ökad tillväxttakt för gruppen och där vi tillsammans kommer ha en gedigen plattform att realisera vår målsättning om att bygga ett miljardbolag.

Som i alla innovationsdriva branscher finns det ett befintligt och ett fortsatt ökande behov av konsolidering av bolag inom hela värdekedjan. Vi ser goda möjligheter att förvärva ytterligare bolag där verktygslådan med en noterad miljö och plattformen för företagsgruppen kommer erbjuda gynnsamma förutsättningar att skapa tillväxt och ökad teknologihöjd.

Marknadstrenden för socker-reducerade livsmedel är enormt stark, både ur ett fundamentalt behovsperspektiv men även livsmedelskedjornas anpassning och vilja att utöka sortimenten. Tillsammans med Bayn får vi nu en ännu vassare utvecklingsavdelning där vi kommer använda Pändy som ett föredömligt varumärke att påvisa behovet och efterfrågan från kunder på nya råvaror och produkter.

Vi är oerhört glada och positiva till affären. Bayns ledning är mycket kompetent och tillsammans har vi nu en unik position som helhetsleverantör av framtidens socker-reducerade och hälsosamma livsmedel. – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB. 

Under samarbetets gång och DD-processen har vi stärkts i övertygelsen om att det finns tydliga operativa synergier mellan företagen och att de dessutom förstärker varandra i marknaden på ett bra sätt.

Tillsammans kommer bolagen att kunna accelerera försäljningen av råvaror och färdiga produkter till nya fabriker och andra varumärken. Vi ser även goda möjligheter att ytterligare utveckla Pändys produkter till att bli helt växtbaserade vilket ger en ökad differentiering mot nya kunder. Vidare kommer supply-chain, administration och utveckling att kunna arbeta över ett bredare verksamhetsfält för ökad kostnadseffektivitet.

 Vi gläder oss åt att få arbeta med ledningsgruppen och huvudägarna i Pändy då dessa även kommer att tillföra bolaget ökad kompetens vad avser FMCG-marknaden och även M&A -kapacitet. – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB.

Förvärvet omfattas av lock-up åtaganden från Majoritetsägarna mellan sex till tolv månader från tillträdesdagen. Majoritetsägarna äger sammanlagt cirka 68 procent av aktierna i Pändy och erhåller sammanlagt cirka 28,5 miljoner aktier i Bayn genom Transaktionen. 

Slutförande av Transaktionen är villkorat av att Bayns aktieägare vid en extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om att emittera aktierna till Pändys aktieägare samt beslutar att ändra Bolagets bolagsordning avseende antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget. Transaktionen förväntas slutligt genomföras under mars månad 2020.

Innan transaktionsavtalet ingicks, har som tidigare kommunicerats Bayn utfört begränsad så kallad due diligence av viss verksamhet, finansiell och juridisk information avseende Pändy.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 14.10 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar