Bayn flyttar produktion, avvecklar dotterbolag och förbättrar täckningsbidrag

Report this content

Bayn Europes styrelse har beslutat att likvidera dotterbolaget Bayn Bulgaria Ltd. Under arbetet med detta upptäcktes att bokningar i dotterbolaget, motsvarande cirka 1,8 MSEK, borde ha bokats i Bayn Europe. Eftersom dotterbolagets bokslut inte är konsoliderat i Bayn Europe, kommer denna kostnad tas upp som en extraordinär kostnad i Bayn Europes rapport. Detta har ingen effekt på kassaflödet. Ett dotterbolag i Bulgarien var tänkt att hantera de volymer EUREBA® som skulle tillverkas. Eftersom företagets strävan är att producera så lokalt som möjligt har en annan produktionsstrategi valts. Som en följd därav bedöms ett dotterbolag i Bulgarien och dess kostnader som onödiga.

Vi har justerat kostnaden för handelsvaror efter en grundlig analys av kostnader för sålda varor under första halvåret 2019. Det är endast en ombokning mellan konton, och har ingen effekt på nettoresultatet. Detta har inneburit att tidigare redovisning kraftigt har underskattat täckningsbidraget och marginalerna i Bayn Europe. Det korrekta täckningsbidraget ligger på 16 procent för perioden från januari till september 2019. Det skulle annars ha legat på 8,5 procent för samma period.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 14:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar