• news.cision.com/
  • Humble Group AB/
  • Bayn Group publicerar bolagsbeskrivning och ansöker om upptagande till handel av tidigare emitterade företagsobligationer på Nasdaq First North

Bayn Group publicerar bolagsbeskrivning och ansöker om upptagande till handel av tidigare emitterade företagsobligationer på Nasdaq First North

Report this content

Bayn Group AB (publ) (”Bolaget” eller “Bayn Group”) emitterade den 5 januari 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om 100 000 000 kronor (”Obligationerna”) under ett ramverk om 500 000 000 kronor med slutligt förfall i januari 2024.

Bolaget har nu ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq First North med planerad första dag för handel omkring den 16 februari 2021 och har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths regelverk.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av något av Bolagets finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Bayn Groups hemsida, www.bayngroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group:

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se