HUMBLE FÖRVÄRVAR CARLS-BERGH PHARMA AB, EN HÖGTEKNOLOGISK UTVECKLARE OCH TILLVERKARE AV HÄLSOPRODUKTER

Report this content

Humble Group AB (publ) ("Humble") har tecknat bindande avtal med ägaren av Carls-Bergh Pharma AB ("Bolaget") avseende samtliga aktier i Bolaget inklusive två fastigheter i Göteborg ("Transaktionen"). Bolaget utan fastigheterna förvärvas till en värdering om cirka 7,8 miljoner kronor på kassa och skuldfri bas. Köpeskillingen för aktierna i Bolaget och fastigheterna uppgår till en fast ersättning om cirka 17,7 miljoner kronor ("Köpeskillingen") samt rörliga tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBIT-resultat för 2022 och 2023. Av Köpeskillingen ska hälften erläggas kontant och hälften i form av 334 767 aktier i Humble, vilka emitteras till kurs om 26,445 kronor (motsvarande på VWAP 14 handelsdagar inför avtalsdagen plus en premie om 7,5 %). Bolaget är en högteknologisk utvecklare som tillverkar hälsoprodukter till livsmedelsindustrin i egen regi och har en egen anläggning i Göteborg. Företagets egna varumärken finns bland annat representerade i Sverige, Norge, Italien, Kanada och Nya Zeeland. Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 26,5 miljoner kronor respektive ca 3,2 miljoner kronor.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Bolagets estimerade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 26,5 miljoner kronor respektive 3,2 miljoner kronor.
  • Bolaget utvecklar och tillverkar högkvalitativa hälsoprodukter till livsmedelsindustrin i egen regi och har egen tillverkning i Göteborg varav merparten består av kontraktstillverkning för kunder både inom och utom Sveriges gränser. Bolagets egna varumärken finns bland annat representerade i Sverige, Norge, Italien, Kanada och Nya Zeeland. Vid Transaktionens genomförande kommer Bolaget äga två fastigheter via ett dotterbolag.
  • Bolaget utan fastigheterna förvärvas till en värdering om cirka 7,8 miljoner kronor på kassa och skuldfri bas.
  • Köpeskillingen för aktierna i Bolaget och fastigheterna uppgår till cirka 17,7 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska cirka 8,9 miljoner kronor erläggas kontant och resterande cirka 8,9 miljoner kronor i form av 334 767 nyemitterade aktier i Humble, vilka emitteras till en kurs om 26,445 kronor (motsvarande VWAP 14 handelsdagar inför avtalsdagen plus en premie om 7,5 %).
  • Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas, baserat på uppnådda EBIT-resultat för 2022 och 2023.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 24 månader från tillträdesdagen.
  • Bolagets grundare Eleonor Dahllöw och Martin Dahllöw har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst fem (5) år efter Transaktionens genomförande.

Det är en glädje att välkomna Eleonor, Martin och team Carls-Bergh Pharma till Humble. Grundarna har en mångårig erfarenhet inom utveckling och tillverkning av egenvårdsprodukter. Genom förvärvet får vi tillgång till flera attraktiva varumärken inom hälsoprodukter som Bolaget etablerat sedan starten under tidigt 50-tal. Med Bolagets fina faciliteter till förfogande stärker vi gruppens erbjudande inom kontraktstillverkning och breddar sortimentet av produkter som kan säljas B2B. Vi är stolta över möjligheten att tillsammans med entreprenörerna få bygga vidare för fortsatt tillväxt i ett redan etablerat familjeföretag med över 70 års historia i branschen.”, säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Carls-Bergh Pharma startades redan 1952 av bland annat min farfar Eric och har sedan dess gått i arv under flera generationer. Därför känns det extra bra att få bli en del av en större organisation som Humble Group och säkerställa att bolaget har rätt resurser för att ta tillväxt och lönsamhet till nästa nivå. Jag är övertygad att vi genom vår produktion tillsammans med Humble kan fortsätta skapa framtidens FMCG-produkter.” säger, Eleonor Dahllöw VD Carls-Bergh Pharma AB.

BAKGRUND OCH MOTIV

Carls-Bergh Pharma är ett familjeföretag med en lång verksamhetshistorik sedan 50-talet. Bolaget utvecklar och tillverkar högkvalitativa hälsoprodukter till livsmedelsindustrin i egen regi och har egen tillverkning i Göteborg varav merparten består av kontraktstillverkning för kunder både inom och utom Sveriges gränser. Företagets egna varumärken finns bland annat representerade i Sverige, Norge, Italien, Kanada och Nya Zeeland. Carls-Bergh Pharma drivs idag av grundarna Eleonor Dahllöw och Martin Dahllöw.  

Bolaget har en stabil underliggande lönsamhet och starka operativa kassaflöden. Ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier där Humble även som ett resultat av Transaktionen fortsatt kan stärka sin positionering inom vertikalen för tillverkning av FMCG-produkter.

FINANSIERING

Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se  

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.