HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV SOLENT

Report this content

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Solent Global Limited (”Solent” eller ”Bolaget”). Solent är en ledande leverantör av märkes-, licens- och white label-produkter till konsumentsektorn i Storbritannien och på flera internationella marknader. Bolaget har verksamheter i Storbritannien, Kina, Hongkong, Sydafrika, Vietnam och Australien, samt har haft en historiskt stark tillväxt med hög lönsamhet. Solent har en nettoomsättning och justerad EBITDA för de senaste tolv månaderna som slutade i juni 2021 om 963* miljoner kronor respektive 141 miljoner kronor.

* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från pund (GBP) (FX GBP till SEK 11,83)

“Med closing av SFG tidigare idag har vi nu stängt alla de utestående transaktioner som vi tecknat köpeavtal med, och kommer därmed konsolidera de finansiella nyckeltalen för hela Q4 i Humble. Solent är den största transaktionen för Humble hittills och arbetet med att rulla ut produkterna i det stärkta försäljningsnätverket på global nivå är redan igång. Bolaget kommer in med en mycket erfaren ledning och teamet bidrar redan med strategisk kompetens i syfte att stärka Humble Groups affärer ytterligare. Det ska bli spännande att följa utvecklingen som en enad koncern.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Humble har erlagt den fasta köpeskillingen om cirka 968,4 miljoner kronor genom att betala cirka 802,8 miljoner kronor kontant och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 6 311 648 aktier i Humble till säljarna av Bolaget, vilka har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktierna i Bolaget.

Humbles aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 1 388 563 kronor till cirka 53 914 818 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 238 755 707 till 245 067 355 aktier i samband med emissionen. Kontantdelen av köpeskillingen har finansierats med befintlig kassa och genom den riktade emission av aktier i Humble som kommunicerades den 24 september 2021. Bolaget kommer att konsolideras i Humbles räkenskaper från den 1 oktober 2021.

Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Ropes & Gray International LLP är internationell legal rådgivare till Humble i samband med transaktionen. Shoosmiths LLP är legal rådgivare till säljarna av Solent i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se  

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.