HUMBLE FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV SWEDISH FOOD GROUP AB

Report this content

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”). SFG har sedan starten 2012 fokuserat på att växa organiskt med snabb och effektiv produktutveckling som idag består av varumärkena Pro!Brands, HealthyCo, Wolverine och Aloes Aloe Vera. Bolaget estimerar en total omsättning och justerad EBITDA för 2021 om 255 miljoner kronor respektive 23 miljoner kronor.

“Vi är nu i mål med transaktionen och har på kort tid påbörjat processen med att realisera försäljningssynergier med hjälp av SFGs säljstruktur. Det är en glädje att kunna ta sig an den svenska marknaden på djupet och etablera en bred distribution för de varumärken som redan säljs framgångsrikt på export.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Humble har erlagt den fasta köpeskillingen om 200 miljoner kronor genom att betala 50 miljoner kronor kontant och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 5 634 186 aktier i Humble till säljarna av Bolaget, vilka har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktierna i Bolaget.

Humbles aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 1 239 521 kronor till cirka 52 526 256 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 233 121 521 till 238 755 707 aktier i samband med emissionen. Kontantdelen av köpeskillingen har finansierats med befintlig kassa. Bolaget kommer att konsolideras i Humbles räkenskaper från den 1 oktober 2021.

Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med transaktionen och Advokatfirman LA PARTNERS AB är legal rådgivare till säljarna i samband med transaktionen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se  

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.