Kallelse till extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ)

Report this content

 Aktieägarna i Humble Group AB (publ), 556794-4797 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 november 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den tisdagen den 16 november 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 18 november 2021,
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 november 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast torsdagen den 18 november 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://humblegroup.se, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post johan.lennartsson@humblegroup.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 november 2021. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, https://humblegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en justeringsman
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en justeringsman (punkt 3)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Håkan Roos, representerande aktieägaren RoosGruppen AB, eller vid förhinder för denne, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode (punkt 6)

Valberedningen föreslår att Hans Skruvfors väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Hans Skruvfors ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2022.

Hans Skruvfors är född 1980 och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han är idag verkställande direktör för Foodoras nordiska verksamhet och ansvarar för över 10 000 anställda och cirka 10 miljarder kronor i omsättning. Hans Skruvfors har tidigare haft flera seniora roller inom Procter & Gamble, Nepa och Accenture. Därutöver har Hans Skruvfors en gedigen erfarenhet av bland annat FMCG och livsmedelshandeln samt att skala tillväxtbolag internationellt.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 20 240 000 kronor och högst 80 960 000 kronor till lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor.

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 92 000 000 och högst 368 000 000 till lägst 245 000 000 och högst 980 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken.

Vidare föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag m.m.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://humblegroup.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post till johan.lennartsson@humblegroup.se senast den 14 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på https://humblegroup.se senast den 19 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i oktober 2021
Humble Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se