Nytt datum för extra bolagsstämma i Humble Group AB (publ)

Report this content

Humble Group AB (publ), 556794-4797 (”Bolaget”), har beslutat om nytt datum för den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 9 juni 2022 i syfte att även behandla förslag om beslut att ändra Bolagets bolagsordning på stämman. Aktieägarna i Bolaget kallas därmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 juli 2022. Aktieägare som har anmält sig i enlighet med kallelsen som offentliggjordes av Bolaget den 9 juni 2022 behöver anmäla sig på nytt enligt nedan.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar per post i den ordning som föreskrivs nedan, med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 11 juli 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 13 juli 2022,
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 18 juli 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast onsdagen den 13 juli 2022. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://humblegroup.se, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post johan.lennartsson@humblegroup.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 18 juli 2022. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, https://humblegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringsmän
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets valberedning, bestående av Henrik Patek (som representant för RoosGruppen AB), Thomas Petrén (som representant för Seved Invest AB), Noel Abdayem (som representant för eget aktieinnehav) samt Peter Werme (styrelsens ordförande), föreslår att advokat Philip Rämsell eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar, är ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Bolagets CFO Johan Lennartsson väljs till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Förslag till val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode (punkt 6)
Valberedningen föreslår att Ola Cronholm väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Ola Cronholm ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 200 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2023.

Ola Cronholm är född 1973 och har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Han har över 20 års erfarenhet av ägarstyrningsfrågor från flertalet bolag inom tillverkningsindustrin med ett flertal från livsmedelsindustri och B2C. Olas ansvar har främst varit ekonomistyrning, ägarkommunikation samt HR strategi som har förmedlats genom styrelsearbete. De senaste 20 åren har Ola arbetat i flertalet investmentfirmor såsom IK-Partners, CFO och Investment Manager i Profura AB samt idag som Investment Manager på Ernström & Co: AB med ansvar för strategiska frågor inom bolagsbyggande och förvärv.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning för att tydligare motsvara Bolagets nuvarande verksamhet. Bolagsordningens § 3 föreslås därmed ändras till följande lydelse:

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom bland annat sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag m.m.
Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats https://humblegroup.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Humble Group AB (publ), Att. Johan Lennartsson, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm eller via e-post till johan.lennartsson@humblegroup.se senast den 9 juli 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på https://humblegroup.se senast den 14 juli 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i juni 2022
Humble Group AB (publ)
Styrelsen