SYNERGIER, FÖRVÄRV OCH NYA MÖJLIGHETER - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Report this content

”Det fjärde kvartalet svarar för den absolut starkaste perioden hittills och vi avslutar året med flaggan i topp. Bolagen har överträffat våra förväntningar och vi har kommit en lång väg i integrationsarbetet och omställningen till att bli en ännu större koncern. Med det senaste förvärvet av The Humble Co. summerar vi en tillväxt av omsättningen proforma med 5 606 % och justerad EBITDA från -13,1 MSEK till 50,4 MSEK, en ökning med hela 63,5 MSEK för tolv månader. Slutligen har vi stärkt ägarbasen och koncernens finansiella ställning med en emission och ett obligationslån med ramverk på upp till 500 MSEK. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt och ser fram mot att välkomna fler bolag att bli en del av Bayn Group, en framtidens FMCG-koncern.” – Simon Petrén, VD Bayn Group AB

FINANSIELL INFORMATION:

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 966 KSEK (1 320), en ökning med 1 185 % jämfört motsvarande kvartal föregående år.
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA justerad) uppgick till -1 751 KSEK (-3 988), en förbättring med 56 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,12).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -36 MSEK (0).

FJÄRDE KVARTALET PROFORMA*

 • Nettoomsättning uppgick till 114 745 KSEK (1 320).
 • Totala intäkter uppgick till 119 072 KSEK (1 484).
 • Justerad EBITDA uppgick till 13 661 KSEK (-3 988).

TOLV MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 847 KSEK (7 595), en ökning med 319 % jämfört motsvarande period föregående år.
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA justerad EBITDA) uppgick till -8 938 KSEK (-13 092), en förbättring med 32 % jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,40).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 75 MSEK (1,6).

TOLV MÅNADER PROFORMA*

 • Nettoomsättning uppgick till 433 396 KSEK (7 595).
 • Totala intäkter uppgick till 450 774 KSEK (8 804).
 • Justerad EBITDA uppgick till 50 422 KSEK (-13 092).

*Proforma visas i syfte att ge läsaren en rättvisande bild av hur koncernens verkliga intäkter och resultat hade sett ut per 2020-12-31 om alla de bolag som förvärvats under året, eller där avtal om förvärv har kommunicerats, hade konsoliderats tillsammans med den befintliga delen av koncernen. Proforman som presenteras ovan visar det konsoliderade resultatet för Bayn Group, Pändy Foods, Tweek, Koppers Candy Sweden, Amerpharma, Green Sales Distributions, Golden Athlete och The Humble Co. med konsolidering från och med 2020-01-01 till 2020-12-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bayn Group fullföljer förvärvet av Koppers Candy.
 • Bayn Group tillsätter ny VD, tillträde 1 januari 2021.
 • Bayn Group fullföljer förvärvet av Amerpharma
 • Bayn Group har framgångsrikt genomfört en placering av 9 500 000 nya aktier och tillförs 81,225 MSEK.
 • Bayn Group emitterar framgångsrikt seniora säkerställda företagsobligationer om 100 MSEK med ett ramverk upp till 500 MSEK.
 • Bayn Group fullföljer förvärven av Green Sales Distributions och Golden Athlete.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Styrelseledamot i Bayn lämnar på egen begäran.
 • Henrik Patek valdes vid extra bolagstämma den 5 februari till ordinarie styrelseledamot fram till tidpunkten för nästa årsstämma.
 • Bayn Group publicerar bolagsbeskrivning och ansöker om upptagande till handel av tidigare emitterade företagsobligationer på Nasdaq First North.
 • Bayn Group tecknar avtal om att förvärva The Humble Co. och avser emittera obligationer om 200 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

VD-ORD UR RAPPORTEN:

VI HAR ETABLERAT EN PLATTFORM FÖR TILLVÄXT 2021

Det fjärde kvartalet svarar för den absolut starkaste perioden hittills och vi avslutar året med flaggan i topp. Bolagen har överträffat våra förväntningar och vi har kommit en lång väg i integrationsarbetet och omställningen till att bli en ännu större koncern. Med det senaste förvärvet av The Humble Co. summerar vi en tillväxt av omsättningen proforma med 5 606 % och justerad EBITDA från -13,1 MSEK till 50,4 MSEK, en ökning med hela 63,5 MSEK för tolv månader. Slutligen har vi stärkt ägarbasen och koncernens finansiella ställning med en emission och ett obligationslån med ramverk på upp till 500 MSEK. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt och ser fram mot att välkomna fler bolag att bli en del av Bayn Group, en framtidens FMCG-koncern.

Till att börja med vill jag tacka Patrik Edström för hans viktiga insatser som tidigare VD och det samspel som växt fram mellan oss under det dryga år som vi haft möjligheten att arbeta tillsammans. Vi hade en gemensam framtida vision av vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans när Bayn tog in Pändy och det känns otroligt spännande och hedrande att nu ta vid som VD för koncernen. Jag är övertygad om att resan

för Bayn med nya spännande produkter, varumärken och fantastiska bolag bara har börjat. Marknaden förvarumärken och produkter som bidrar till människans och planetensvälmående har aldrig varit mer spännande att verka inom. Tack vare vår starka tillväxt och stärkta positionering mot att kunna bli ett hem för FMCG-produkter, möts vi nu dagligen av nya entreprenörer, varumärken och bolag som vill bli en del av vår resa framåt. Med gemensamma krafter är vi en starkare enhet, en federation av och för entreprenörer, som i takt med att vi växer, får allt större möjligheter att påverka en gigantisk FMCG-industri (Fast-Moving Consumer Goods) som är i stort behov av förändring.

År 2020 summerar starten på bygget av det vi internt kallar ett power-house, en grön uppstickare som vill förändra och förbättra. Bayn har växt från att vara ett litet bolag till en koncern med 8 operativa verksamheter och som pro-forma omsätter snart över en halv miljard, med drygt 10 % justerad EBITDA. Efterfrågan på bättre FMCG-produkter som är funktionella och hållbara är under kraftig tillväxt och konsumenternas preferenser blir än mer krävande och avgränsade i att passa en specifik livsstil och medvetna produktval. På kort tid har vi lyckats med flera fantastiska samarbeten mellan bolagen till exempel produktlansering av Nutchup, tillverkad av Amerpharma och lanserad under Pändy, samt Bayns ingredienser i Tweek, där vi nu integrerat den senaste formuleringen av råvaror via EUREBA. Det är en sak att prata om potentiella synergier inför ett förvärv och en

annan att faktiskt, på mindre än 6 månader, kunna realisera och leverera flera fantastiska projekt. Jag känner mig oerhört stolt över våra medarbetare i koncernen och den samarbetsglädje, driv och passion som finns för att gemensamt stärka koncernens verksamheter.

Under 2020 har vi lanserat den nya strategin med att växa både organiskt och genom förvärv. Efter sex genomförda förvärv och ett förvärvsavtal, kan vi konstatera att tajmingen för den företagsgrupp som vi bygger är klockren. Det finns ett uppdämt behov av konsolidering att samla de bästa bolagen i den här fragmenterade och snabbväxande marknaden. Bayn har en unik position i marknaden där vi under ett och samma paraply kombinerar avancerad råvaruteknologi, modern tillverkning och försäljning av flera ledande varumärken med produkter som disrupterar och bryter ny mark bland snabbväxande kategorier i dagligvaruhandeln.

Tillsammans erbjuder vi en attraktiv tillväxtplats för entreprenörer som har en gemensam vision på hur framtidens FMCG behöver och kommer att se ut. Vi har från start gått med tesen att vi är ute efter att bygga någonting långsiktigt, beständigt och hållbart, där vi passar på att plocka ”russinen ur kakan”. Jag skulle vilja påstå att de entreprenörer som vi har fått in i koncernen är av världsklass och där vi nu kan stoltsera med en samlad erfarenhet från livsmedelsindustrin som är svårslagen. Givetvis finns det utmaningar med att gå från att vara ett renodlat entreprenörsdrivet bolag till att bli en del av något större. Med vår decentraliserade styrningsmodell och ambition att både behålla och värna om den lokala bolagskulturen som är essensens för skapandet av respektive framgångssaga, så finns det goda möjligheter att fortsätta växa i en snabb takt utan att riskera att drabbas av det klassiska ”storbolagssyndromet”. Vår filosofi är inte att vi ska omforma eller förändra grundkoncepten för de bolag som blir en del av familjen, i stället handlar det om att fortsätta på ens egna resa, samtidigt som man tar ställning för ökad utveckling och att bli en del av något större.

STARK START PÅ NYA ÅRET

Vi har haft en intensiv och stark start på nya året, som formats av nya produktlanseringar i Pändy, kraftig marknadsexpansion i Tweek och flera spännande listningar med GSD och Golden Athlete. Det märks verkligen att vi är ett större bolag och vi gör nya framsteg var dag som går. Vi har även avtalat om vårt enskilt största förvärv hittils, The Humble Co. där vi får in ett fantastiskt team med entreprenören Noel Abdayem i spetsen. Bolaget har en ledande position inom eco- och sustainaibilty och i ett svep så öppnar vi upp ett helt nytt affärsområde där vi ser många spännande möjligheter att växa framgent. Tillsammans med Humble har vi tagit nästa kliv och förutsättningarna för att kunna utvecklas och skapa värde för våra aktieägare och bättre produkter för människan och planeten har aldrig varit bättre.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan information som Bayn Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 13.00 CET.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Prenumerera