Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 9 april 2019 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 2,25 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningar, dels med 0,75 kronor per aktie med torsdagen den 11 april 2019 som första avstämningsdag, dels 1,50 kronor per aktie med fredagen den 11 oktober 2019 som andra avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdag den 16 april 2019 respektive onsdag den 16 oktober 2019. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Tom Johnstone, Ulla Litzén, Katarina Martinson, Bertrand Neuschwander, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson, Christine Robins och Kai Wärn. Tom Johnstone valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 6 290 000 kronor, varav 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 580 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 240 000 kronor och de två ledamöterna 135 000 kronor vardera. Ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 140 000 kronor och de två ledamöterna 80 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som revisionsbolag utse Ernst & Young AB för perioden från årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.

Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till koncernledningen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2019, LTI 2019.

Aktieswap-avtal för att säkra förpliktelser i enlighet med beslutade incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller flera aktieswap-avtal där tredje part i eget namn förvärvar Husqvarna B-aktier på villkor som överensstämmer med marknadspraxis. Syftet är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av beslutade incitamentsprogram.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier. Teckningskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med egna aktier.

Valberedning
Vid årsstämman 2013 beslutades att bolaget till dess bolagsstämman beslutar annorlunda ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta:
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 april 2019 kl 18:30.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2018 uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera