DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021

Report this content

God tillväxt under tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 6% till 10 180 Mkr (9 570). Den organiska tillväxten var 6%, förändringar i valutakurser påverkade med -1% och förvärv med 2%*.
 • Rörelseresultatet uppgick till 926 Mkr (997). Rörelsemarginalen var 9,1% (10,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,10 kr (1,14) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,10 kr (1,14).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 985 Mkr (3 701). Direkt operativt kassaflöde uppgick till 1 764 Mkr (3 925).
 • Operativt rörelsekapital/nettoomsättning uppgick till 21,3% (26,0).
 • Som tidigare tillkännagivits ser Husqvarna Group en möjlig negativ finansiell effekt för 2022 på grund av en konflikt med en leverantör gällande bensinmotorer (se sidan 9).

       *Siffrorna är avrundade.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 38 824 Mkr  (35 260). Den organiska tillväxten var 15%, valutakursförändringar påverkade med -6% och förvärv med 1%.
 • Rörelseresultatet var 5 878 Mkr (4 613). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 27% till 5 863 Mkr (4 613). Rörelsemarginalen var 15,1% (13,1). För rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 12,6% (10,3), exklusive jämförelsestörande poster.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,49 kr (5,61) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,46 kr (5,61).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var 5 707 Mkr (7 072). Direkt operativt kassaflöde var 4 782 Mkr (6 255).
 • Koncernens absoluta koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) har minskat med 27%* jämfört med basåret 2015 och mätt på rullande 12 månader.

*Historisk CO2 data har reviderats, se sid 8.

God tillväxt under kvartalet

"Vi levererade en stark organisk försäljningstillväxt på 6% under tredje kvartalet med stärkta marknadspositioner inom alla divisioner. Resultatet påverkades positivt av en gynnsam stanna-hemma-trend men bör också ses mot bakgrund av ett rekordstarkt motsvarande kvartal i fjol. Genomförandet av koncernens strategi fortskrider som planerat. Vi vinner mark inom strategiskt viktiga segment, till exempel inom robotgräsklippare och batteridrivna produkter, som växte med 25% under kvartalet.

Divisionen Husqvarna uppnådde en organisk försäljningstillväxt på 6% för kvartalet med stora framsteg inom alla huvudsegment. Produktkategorier med särskilt god utveckling var robotgräsklippare och motorsågar, inklusive goda volymer av våra X-Cut sågkedjor. Divisionen Gardenas organiska försäljningstillväxt var 5% med starkast tillväxt inom segmenten robotgräsklippare, batteridrivna produkter samt handverktyg. Divisionen Construction hade en stark utveckling på huvudmarknaderna och den organiska försäljningstillväxten var 5%, med stöd av en förbättrad marknadssituation.

Vår försäljningstillväxt, en fortsatt gynnsam produktmix och prisökningar bidrog till rörelseresultatet. Högre kostnader för råvaror och logistik hade en negativ effekt medan vi också fortsätter att investera i  strategiska tillväxtinitiativ. Totalt uppgick rörelseresultatet till 926 Mkr (997), exklusive jämförelsestörande poster. Rörelsemarginalen var 9,1% (10,4) för det tredje kvartalet och uppgick till 12,6% (10,3) för rullande 12 månader, exklusive jämförelsestörande poster.

Pandemin fortsätter i hög grad att påverka globala leveranser, inklusive komponentförsörjning och fraktkapacitet. Vi fortsätter arbetet med att skydda vår leveranskedja och ökar därför medvetet lagernivåerna för att säkra leveranser för säsongen 2022. Arbetet med att byta ut en defekt komponent i ett begränsat antal robotgräsklippare slutfördes i början av kvartalet och produktionen är nu tillbaka på normala nivåer. Som tidigare rapporterats har vi under kvartalet inlett en rättslig process mot en leverantör av bensinmotorer för brott mot leveransavtalet. Vi är fortsatt optimistiska till att vi kommer att nå ett tillfredsställande resultat. 

Hållbart inflytande
Vi rapporterar ett starkt kvartal med tillväxt och ett bra finansiellt resultat. Vår ambition att leda branschen mot en resurssmart ekonomi fortsätter. Det innebär betydande investeringar i automation där vi strävar efter att förändra marknaden för professionell skötsel av grönytor. Den nyligen lanserade robotgräsklipparen CEORA™ har under hösten introducerats till handelspartners och slutkunder som visat ett stort intresse. Försäljningen har nu startat och de första systemen kommer att levereras till kunder under första kvartalet 2022.

Vi har undertecknat Call on Carbon, ett sektorsövergripande initiativ lett av Climate Leadership Coalition (CLC). Vi använder därmed vårt inflytande för att uppmuntra ändamålsenliga instrument för koldioxidprissättning som kommer att forma marknader avseende alternativa energilösningar. Som koncern har vi nu minskat våra absoluta koldioxidutsläpp längs värdekedjan med 27% jämfört med basåret 2015. Vi följer vår plan att nå vårt utsläppsmål på -35% till 2025.

Sammanfattningsvis, starkt drivna av visionen att skapa fantastiska upplevelser, fortsätter vårt dedikerade arbete och vi är väl positionerade för att fortsatt leverera hållbar tillväxt och värdeskapande.“


Henric Andersson, VD och koncernchef
 

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD och koncernchef, samt Glen Instone, CFO, hålls kl. 10.00 CET den 20 oktober, 2021.

För att delta vänligen ring: 08 505 583 59 (Sverige) eller +44 333 300 9261 (UK), tio minuter före utsatt tid. Konferens ID: Husqvarna.

Telefonkonferensen kan också följas via https://husqvarna-group.creo.se/211020.
En inspelning finns tillgänglig samma dag.

Datum för finansiella rapporter 2022
3 februari       Bokslutskommuniké 2021
21 april          Delårsrapport januari - mars
15 juli             Delårsrapport januari - juni
21 oktober     Delårsrapport januari - september  

Kontakter
Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication
08 738 90 00
Johan Andersson, Vice President, Investor Relations
0702 100 451

Husqvarna AB (publ), Box 7454, 103 92 Stockholm
Regeringsgatan 28, 08 738 90 00, www.husqvarnagroup.com

Reg. Nr: 556000-5331
NASDAQ OMX Stockholm: HUSQ A, HUSQ B

Denna rapport innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media