Delårsrapport januari-september 2001 Hydropulsor AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2001 Hydropulsor AB (publ) Viktiga händelser under perioden Strategiska patent och varumärkesskydd är godkända. Nya patentansökningar inlämnade. Positiv marknadsutveckling via samarbetet med Höganäs AB. Internationell lansering av HVC-tekniken på seminarier i Europa och USA samt utvecklingsprojekt för implementering av HVC-tekniken på ett 20-tal större företag/koncerner. Samarbetsavtalet med Höganäs AB fördjupat och förlängs till 2004-12-31. Samarbetsavtal har undertecknats med CETIM. Licens- och försäljningsavtal har tecknats med företaget ADIAPRESS s.a.r.l i Frankrike. Mycket betydande order erhållen från Europas största stålgrossist PUM/PMA. Stor order erhållen från Siljans Höghastighetsformning i Mora samt order från TAF i Långshyttan. Beställning på maskinsystem för stansning har erhållits från ADIAPRESS s.a.r.l. Utveckling genomförd av kompletta produktionslinor för kapning av stång- och profilmaterial i dimensioner upp till 100 mm samt rörkapningsaggregat och dubbelmatare för mindre kapningssystem. Utvecklingsprojekt inom formnings- och stansningsområdet bedrivs intensivt. Förvärv av teknikkonsultbolaget Linder & Tågmark AB. Verksamhet Hydropulsors teknik- och marknadslansering fortsätter när det gäller utveckling av maskiner i första hand för höghastighetsteknik med inriktning mot pulverformning, kompaktering, stansning och kapning. Den nya teknik som Hydropulsor förfogar över medför även stora möjligheter att söka nya applikationsområden där Hydropulsors höghastighetsteknik inte är tidigare känd. Företagets tekniska utveckling har resulterat i en rad värdefulla patent för företaget och tekniska landvinningar utnyttjas i Hydropulsors framtagning av maskiner för komponenttillverkning och materialförädling. Företagets kunder återfinns på en global marknad bland de företag som effektiviserar och rationaliserar sin egen produktion för att behålla och/eller öka sin egen konkurrenskraft. Här ibland företaget PUM i Frankrike, som är en av Europas största stålgrossister. PUM förändrar sin logistik då stålmarknaden har ett behov av att vilja köpa kapat istället för okapat material. Detta är ett av flera exempel av behovet av maskiner för höghastighetskapning som visar den potential Hydropulsors produkter har på marknaden. Patent, forskning och utveckling Patent och varumärkesskydd Patent har beviljats för formningsmetoder, formningsprocesser samt maskinsystem. Separata patent har beviljats för formningsmetod respektive maskinsystem inom EU samt ett processpatent i Sverige. Därtill finns patentansökningar under behandling i många länder bl.a. i USA och Japan. Flera patentansökningar har under första halvåret lämnats in avseende metoder och olika tekniska lösningar kring formning, stansning och kapning. Under andra kvartalet har patent beviljats avseende maskinkonstruktioner, kapningsteknik samt kapning/formning i en och samma slagsekvens. Varumärkesskydd har hittills beviljats i EU och USA. Ansökan om maskindesign har även beviljats under 2001. Utvecklingsprojekt inom höghastighetsformning Utvecklingen av höghastighetsformning av pulver har ägnats stor uppmärksamhet under perioden och har intensifierats med samarbetsparters. Forskningen och utvecklingen har resulterat i att Hydropulsors position som systemleverantör av anläggningar för höghastighetsformning av framförallt metallpulver befästs ytterliggare. Utvecklingsprojekt inom höghastighetsstansning Ett par större utvecklingsprojekt har startats under andra kvartalet 2001 inom höghastighetsstansning. Exempelvis pågår ett projekt tillsammans med Schuler/Gräbener Pressensysteme och en multinationell underleverantör till bilindustrin. Testresultaten är mycket lovande, varför kunden har långt gångna planer på att införa Hydropulsors teknik. Utvecklingsprojekt av höghastighetskapning av rör Genom indikationer från marknaden har Hydropulsor intensifierat utvecklingen av höghastighetskapning av rör. Maskinsystem med rörkapningsaggregat och dubbelmatning har utvecklats och en aktiv försäljning av dessa system beräknas starta i början av år 2002. Projektet bedrivs tillsammans med företag som har stora behov av höghastighetskapning av rör i framförallt mindre dimensioner. Utvecklingsprojekt för kapning av stora materialdimensioner Hydropulsor har funnit att det finns ett stort marknadsbehov av maskiner för effektiv kapning av stora materialdimensioner. Betydande resurser har under perioden bundits i utveckling och tester. Marknaden har stort intresse och leveransen till PUM innebär ett genombrott för höghastighetskapning av stora materialdimensioner. Affärshändelser Förvärv av Linder & Tågmark Teknikkonsult AB Den 1 april 2001 förvärvades teknikkonsultbolaget Linder & Tågmark AB; LTT, i Filipstad. Anledningen till förvärvet var att tillförsäkra Hydropulsor fyra mycket kompetenta tekniker med god kännedom om Hydropulsors teknik. Från och med den 1 april 2001 ingår LTT i Hydropulsor-koncernens räkenskapsår. Samarbetsavtalet med Höganäs AB Samarbetsavtalet med Höganäs AB inom området pulverkompaktering (HVC- teknik) har utvecklats mycket positivt och skyndsamt. Parterna har under november 2001 förhandlat fram ett nytt avtal som gäller till 2004-12-31. Inom ramen för avtalet har den internationella marknadsföringen av HVC-tekniken hög prioritet. Likaså utvecklas olika prestandahöjande delsystem som kommer att möjliggöra en stor spridning av HVC-tekniken. Redan under november/december 2001 förväntas den första ordern som ett resultat av det nya samarbetsavtalet. Internationell presentation av HVC-tekniken har gjorts av Höganäs AB för komponenttillverkare i Amerika, Asien och Europa under 2:a och 3:e kvartalet 2001. Exempelvis arrangerades ett större seminarium den 14 -15 juni 2001 i Höganäs och Karlskoga. Ytterliggare ett maskinsystem kommer enligt avtalet att levereras under 4:e kvartalet till Höganäs AB. Samarbetet med det franska branschforskningsinstitut CETIM Samarbetet med det franska branschforskningsinstitut CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) är av stor strategisk betydelse för Hydropulsor. Den 12 december 2001 kommer ett levererat maskinsystem och tekniken att presenteras vad gäller homogenformning, pulverkompaktering, kapning och stansning vid seminarier i St-Etienne för ett stort antal medlemsföretag. CETIM kommer även att arrangera en mässa och seminarier benämnd "Technoprod" kring Hydropulsors teknologi i Frankrike i månadsskiftet januari/februari 2002. Vid mässan kommer mer än 500 personer att delta från olika tillverkningsföretag i Frankrike. Ett samarbetsavtal har nyligen undertecknats mellan parterna. Marknadsföringsallians med ADIAPRESS Inom området höghastighetsstansning har efter omfattande testverksamhet ett viktigt licens- och försäljningsavtal tecknats med det franska företaget ADIAPRESS s.a.r.l., i vilket Hydropulsor har en ägarandel på 25%. Avtalet innebär en exklusiv licens för ADIAPRESS att använda Hydropulsors höghastighetsteknik för maskinsystem på den franska, italienska, spanska och portugisiska marknaden. För övriga europeiska länder har företaget en icke exklusiv licens. Företaget har förbundit sig att köpa delsystem från Hydropulsor för ett stort antal maskinsystem. Hydropulsor kommer att leverera slagenheter, hydraulsystem och styrsystem till varje maskinsystem. Under november 2001 kommer Hydropulsor att leverera komponenter jämte kringsystem till den första stansningsmaskinen. Företaget är nybildat och ägs av flera medelstora franska företag; en presstillverkare, en verktygstillverkare samt en underleverantör till bilindustrin. Försäljning och orderutveckling I slutet av mars 2001 erhöll Hydropulsor en mycket viktig order från Europas största stålgrossist, PUM/PMA i Frankrike, på ett komplett maskinsystem för kapning av stångmaterial i stora dimensioner. Efter godkänd leverans kommer företaget successivt att köpa flera maskinsystem för kapning. Det första maskinsystemet avses att levereras i december 2001. Ytterligare beställningar på motsvarande system förväntas av andra kunder efter det att referenssystemet är installerat på PUM/PMA. I september erhöll Hydropulsor en viktig order till Siljan Höghastighetsformning AB i Mora. Beställningen omfattar en medelstor formningsmaskin, adapter, verktyg och mätsystem. Ordern är ytterligare ett exempel på att Hydropulsors formningsteknik nu etableras på marknaden. Centret har en nära koppling till flera företag i Moraregionen, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan Dalarna. Maskinsystemet kommer i första hand att användas för homogenformning av metalliska material, men även för tillverkning av komponenter genom kompaktering av metalliska pulver. Händelser efter periodens utgång I oktober erhöll Hydropulsor en beställning från "Testing Center for Adiabatic Forming" i Långshyttan (TAF). Beställningen omfattar en mindre formningsmaskin jämte en helautomatisk formningsadapter. Ett sekretess- och samarbetsavtal har tecknats mellan TAF och Hydropulsor. Vid TAF har man redan tidigare en formningsmaskin från Hydropulsor för test- och utvecklingsverksamhet. Nu investerar man vidare i en komplett produktionslinje. Detta är mycket positivt för oss eftersom det kommer att stärka Hydropulsors formningsteknik och underlätta försäljning av ytterligare system på den skandinaviska marknaden. Marknadsläge och framtidsutsikter Den positiva bedömningen av marknadsutvecklingen för Hydropulsors produkter kvarstår och har förstärkts successivt under årets lopp. Omfattande testverksamhet med Hydropulsor-tekniken fortsätter med ett stort antal intressenter, främst internationella företag inom Hydropulsors olika verksamhetsområden. Den internationella lanseringen av HVC-tekniken under 2:a och 3:e kvartalet 2001 i samverkan med Höganäs AB har inneburit att fler företag/koncerner nu utvärderar Hydropulsor- tekniken. Avtalen med Höganäs, PUM/PMA, ADIAPRESS s.a.r.l liksom med Siljan Höghastighetsformning i Mora och TAF i Långshyttan lägger grunden för kommande försäljningsframgångar inom olika teknikområden. Vår bedömning är att några av de företag som under en längre tid utvärderat HVC-tekniken kommer att ta investeringsbeslut redan under detta år. Marknadsintresset vad gäller inköp av stora maskinsystem för kapning är vidare mycket stort. Innan egna formella inköpsbeslut tas av dessa företag skall maskinsystemet för kapning till PUM/PMA i Frankrike vara leveransgodkänt. Inom stansningsområdet handhas marknadsföringen av systemen i stort av ADIAPRESS s.a.r.l i Frankrike. Några intressanta utvecklingsprojekt tillsammans med potentiella kunder handhas dock direkt av Hydropulsor. Ekonomisk information Allmänt Företaget satsar stora resurser i utveckling vilket har resulterat i en rad beviljade patent. Hydropulsors maskiner och systemlösningar kan nu börja marknadsföras intensivare. Företagets omvandling från ett utvecklingsföretag till ett företag i utveckling kräver kraftfulla ekonomiska satsningar vilket påverkar företagets likviditet tills avkastning kan erhållas på investerat kapital. Stor uppmärksamhet ägnas därför åt företagets ekonomiska effektivitet och styrning för att möta de händelser som uppkommer i en förändringsfas. Aktien Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 54 705 390 st. Under november 2001 pågår nyteckning av aktier i Hydropulsor AB med stöd av teckningsoption 2B. Vid fullt utnyttjande av fördelade optionsrätter om totalt 10 533 333 kan maximalt öka antalet utestående B-aktier med 5 266 666 till 59 972 056. Dessutom finns det ett skuldebrev förenat med 1 000 000 optionsrätter vilket ger rätt till nyteckning om 1 000 000 aktier i serie B fram till och med oktober 2004. Antalet utestående A-aktier i Hydropulsor är 6 667 000. Omsättning och resultat under perioden Omsättningen för koncernen uppgick till 5 632 tkr (7 982; 2000-09-30) med ett redovisat resultat på -17 570 tkr (-10 674). Moderbolagets omsättning uppgick till 7 836 tkr (7 831) med ett resultat på -15 842 tkr. (-9 905). Under andra och tredje kvartalet har inga maskinleveranser skett, vilket är orsaken till att den vinstavräknade omsättningen är låg. Ett antal av de inneliggande order som finns kommer att färdigställas för leverans och kunna vinstavräknas mot motsvarande nedlagda kostnader under fjärde kvartalet 2001. Koncernens finansnetto uppgick till -1 348 tkr (0; 2000-12-31). Den redovisade differensen har uppkommit p g a avyttring av fond. Likviditet Disponibla likvida medel uppgick till 554 tkr (1 100) för koncernen samt 3 tkr (1 070) för moderbolaget. Dessutom finns 20 000 tkr bokförda som finansiell anläggningstillgång. Soliditet Soliditeten uppgick till 66% (82%) för koncernen och 70% (86%) för moderbolaget. Investeringar Materiella anläggningstillgångar Bolagets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 447 tkr (1 729) bestående av främst verkstadsinventarier, datorer och kontorsmöbler. Immateriella anläggningstillgångar Bolagets totalt aktiverade kostnader för produktutveckling är enligt balansräkningen 30 456 tkr (15 750). Därav har under perioden aktiverats 11 945 tkr (7 333) samt avskrivning gjorts med 20 % per år av tidigare aktiveringar med 1 523 tkr (1 554). Bolagets egen personal har lagt ned ca 12 000 mantimmar (7 200). Dessutom har extern konsultkapacitet använts. Personal Antal medarbetare, omräknat till heltidstjänster, i koncernen var vid periodens utgång 35 (28), fördelat på 31 (24) män och 4 (4) kvinnor. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. För definition av nyckeltal se Hydropulsor's årsredovisning 2000. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2001 februari 2002 Årsredovisning 2001 april 2002 Karlskoga november 2001-11-30 Hydropulsor AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Lars Johansson. Tel 0586-64950, Mobil 070-5153397, email: lars.johansson@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och marknadsför kompletta maskinsystem för höghastighetskapning, höghastighetsformning (pulverkompaktering och homogenformning) samt höghastighetsstansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på hydraulik, som med slag innehållande mycket stor energi ger upphov till en process som bygger på fenomenet adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan exempelvis höghastighetskapning genomföras med unika egenskaper i kapsnittet vid väsentligt högre produktionstakter än vad traditionella kapmetoder kan uppvisa. Inom området pulverkompaktering kan höghållfasta komponenter med mycket hög och jämn densitet tillverkas, mycket stora komponenter kan produceras, återfjädringen kan reduceras med 50% i kompakteringen, hög produktionstakt kan erhållas samt möjlighet att kompaktera nya pulvertyper. Hydropulsor-tekniken är mycket kostnadseffektiv i jämförelse med konventionell teknik. Idag kan komponenter på mellan 5-10 kg formas med mycket hög densitet. Inom områdena homogenformning och höghastighetsstansning har större utvecklingsprojekt påbörjats under första halvåret men det återstår fortfarande utvecklingsarbete innan kommersialisering på bred bas kan ske. HYDROPULSOR AB (publ) 691 80 KARLSKOGA SWEDEN PHONE: +46-586-64950 FAX: +46-586-64965 E-MAIL: INFO@HYDROPULSOR.COM VATSE556473760801 HTTP://WWW.HYDROPULSOR.COM ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00790/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00790/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar