Kvartalsrapport januari-juni 2002 Hydropulsor AB (publ)

Report this content

Kvartalsrapport januari - juni 2002 Hydropulsor AB (publ) Viktiga händelser under perioden Bolaget befinner sig under företagsrekonstruktion. Ackordet är nu säkerställt efter framgångsrika förhandlingar med fordringsägarna. Arbetet med kapitalanskaffning fortgår. High Speed Forming är nya huvudägare efter övertagandet av Metall/Metallicas samtliga A-aktier. Ny bolagsstyrelse ochVD har utsetts. Samarbete med Morphic AB etableras för att säkerställa utveckling av HVC- tekniken . Avtalsreglering har skett av leveransen till PUM/PMA. Kostnadsnedskärningsprogramet resulterade i en halvering av personalstyrka 10-miljoners order på produktionssystem för pulverkompaktering till USA Övertagande av Adiabatic Forming Center AB. Leveransen till Siljan Höghastighetsformning slutförd Leverans till Långshyttan under slutförande Leverans av stångmagasin med matarutrustning till Tyskland Verksamheten Hydropulsor utvecklar och marknadsför maskinsystem som med hög hastighet kompakterar pulver, kapar, formar och stansar. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med slag innehållande stor energi ger upphov till adiabatisk mjukgörning. Kunderna återfinnes exempelvis bland komponenttillverkare för fordonsindustri mm. och inom metallvaruindustrin. Tekniken möjliggör högre densitet vid pulverkompaktering än konventionell pressning, väsentligt högre produktivitet vid alla applikationer och större komponenter vid pulverkompaktering. Marknaden Intresset för Hydropulsors höghastighetsteknik (HVC) och olika maskinsystem är fortsatt stort. Marknaden kan tolkas att vara nyfiken och avvaktar utfallet av de första leveranserna av produktionsmaskiner Vi har rönt stort gehör för de produktions- och materialfördelar som kan erhållas genom att använda Hydropulsors höghastighetsteknik för pulverkompaktering. Små kapmaskiner baserade på Hydropulsors höghastighetsteknik är färdigutvecklade. Varje ny order kräver dock normalt viss kundanpassning. En intensifierad marknadsbearbetning under perioden har resulterat i intressanta förfrågningar. Under andra kvartalet fullbordades leveransen av en nyutvecklad matarutrustning. Denna stärker produktlinjens konkurrenskraft. Den allmänna marknadsbilden och då speciellt investeringsklimatet kan karaktäriseras som fortsatt avvaktande. En ny inriktning har fastställts. Tyngdpunkten blir maskinsystem för pulverkompaktering och kapmaskiner för klenare material. Stansning ska koncentreras till samarbetet i Adiapress, ett intresseföretag till Hydropulsor AB i Frankrike. Homogenformning begränsas tills vidare till samarbetet med Siljans Höghastighetsformning. Kapmaskiner för grövre stång- och profilmaterial skall tills vidare inte marknadsföras i avvaktan på åtgärdsprogrammet avseende på PUM-maskinen. Med PUM/PMA i Frankrike har träffats en överenskommelse som innebär att kunden övertar det icke färdigställda maskinsystemet till ett väsentligt lägre pris än det pris som skulle ha gällt om maskinsystemet hade färdigställts och uppnått utlovade prestanda. Hydropulsor och PUM/PMA ska vidareutveckla maskinsystemet gemensamt och kunden kommer att betala Hydropulsor för utvecklingsarbete och kompletterande leveranser. Uppgörelsen var nödvändig för Hydropulsor i det läge som har uppstått med likviditeten. Hydropulsor kan inte ta ytterligare risker i detta projekt. Förlusten i projektet har beräknats till c:a 13 Mkr och likviditetspåfrestningen till c:a 20 Mkr. Skillnaden består i nedlagt utvecklingsarbete, som har bedömts vara av långsiktigt värde och därför har aktiverats. Övertagande av Adiabatic Forming Center (AFC) Hydropulsor har för symboliska 4 kronor förvärvat övriga delägares aktier i Adiabatic Forming Center i Karlskoga AB. Detta bolag hade förbrukat sitt eget kapital. Syftet är att säkerställa att Hydropulsor har tillgång till en pulverkompakteringsmaskin för dels provtilllverkning åt kunder och potentiella kunder, dels för att köra maskintester i syfte att utveckla maskinsystemen. Kostnadsreduceringar Kartläggning av företagets verksamhet och framtida utvecklingsmöjligheter har legat till grund för ett program för kostnadsnedskärningar. Köpet av tjänster har skurits ned drastiskt, personalneddragning har förhandlats och är genomförda. Hela upphandlingsmönstret och metoderna för inköp av komponenter, montering och upphandling av tjänster har omprövats. Bättre framförhållning och mer systematik bedöms b la. kunna ge väsentligt bättre villkor. Lokalytornas kostnader och storlek är under omförhandling. Från 35 personer i mars i Hydropulsor, Cutting Center och AFC har organisationen ändrats till att omfatta 14 personer. Neddragningen är helt genomförd i oktober 2002. Hälften av neddragningen har skett genom uppsägningar, hälften genom frivillig avgång. Betydande kostnadsreduktionen kommer att bli c:a 1 Mkr per månad. Kostnaden för att genomföra programmet beräknas till c:a 3 Mkr. Kompetensen i bolaget är i huvudsak intakt. I något fall har ur bolagets synpunkt oönskad avgång skett. Karlskoga 30 augusti 2002 Hydropulsor AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar