I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Report this content

Mölndal, 10 maj 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av perioden Q1 2019

”Fortsatt bra tillväxt och ökad aktivitet hos potentiella nya kunder”

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 170 (3 813) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 62 (2 663) %. Rörelseresultatet uppgick till -4 435 (-3 295) TSEK.

Januari till mars 2019

  • Inga väsentliga händelser har ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

  • Swedbank Robur Teknik och Microcap fonderna har ökat sitt ägande i I-Tech efter att ha köpt huvuddelen av de 850 000 aktier som I-Techs näst största ägare, Almi Invest, sålde under april.
  • Team Tankers International väljer efter omfattande utvärdering Selektope®-baserad färg till ytterligare fartyg i sin flotta.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2019      jan-mar 2018      jan-mar  2018      jan-dec 2017      jan-dec
Nettoomsättning 6 170 3 813 28 947 17 849
Rörelseresultat -4 435 -3 295 -13 625 -7 448
Resultat efter skatt -4 469 -3 357 -13 737 -8 418
Rörelsen kassaflöde -573 -6 895 -11 945 -6 238
Eget kapital vid periodens slut 98 512 73 601 102 981 36 955
Likvida medel vid periodens slut 45 802 13 417 46 538 20 535


VD ord

I första kvartalet uppnåddes en försäljning om 6.2 MSEK (3,8 MSEK) motsvarande en fortsatt tillväxt i linje med 2018 års nivå. Bruttomarginalen uppgick för perioden till 44% (30%) vilket är i linje med bolagets plan. Därutöver ser vi hos ett par ledande aktörer ökad aktivitet genom en relativt sett större orderingång än vad som är normalt under utveckling/valideringsfasen.

Första kvartalet visar att tillväxtkurvan inte avmattas även betraktat att första kvartalet generellt sett är något svagare. Det är också positivt att bruttomarginalen landar på en nivå som visar på kontinuitet i effektiviseringsprogrammet som genomfördes under senare delen av 2018.

Försäljningsvolymen kommer till största delen från Chugoku Marine Paints (CMP) som blir allt mer konkreta i sin profilering i premium-segmentet. Varumärket Selektope® biter sig fast i branschen vilket bidrar till att attrahera nya kunder till CMP och Hempel. I-Tech fortsätter sitt arbete med att sätta teknologin i första rummet och bygga upp förståelsen och intresset hos slutanvändaren. I flera fall har det bidragit till direkta order mellan redare och färgbolag.

Samtidigt finns utmaningarna från förra året kvar i branschen med en priskänslig kundgrupp och oro i redarleden kring hur bränslekostnader skall utveckla sig vid införandet av nya svavelkrav. Dåliga marginaler och stora osäkerheter är hämmande för investeringstakten och detta är troligen orsaken till att orderböckerna inom nybyggnation är på fortsatta låga nivåer.

Vår produktionstakt har under första kvartalet varit väsentligt högre än efterfrågan. Syftet med detta har främst varit att validera kapacitetsnivåerna och processens verkningsgrad men även att säkerställa leveranskapacitet på framtida beställningar. Leverantören har tagit ägarskap för denna investeringen men det kommer att justeras under andra kvartalet då I-Tech blir bidragande till den gemensamma satsningen kring varulageruppbyggnad.

Trots de utmanande marknadsutsikterna på framförallt nybyggnationssidan är sämre än väntat, så bibehåller vi målsättningen att en tredje global kund lanserar Selektope-baserade produkter under 2019. Vi ser även tecken på att det sker en tydlig intensifiering i utvecklingsledet på flera andra håll. I-Tech har under senare delen av kvartalet och i inledningen av det andra kvartalet erhållit relativt sett större utvecklingsbeställningar från två globala färgbolag, vilket indikerar att de nu tar steget ut och testar Selektope-baserad färg på en bredare flotta än vad vi tidigare förväntat. Även om flera aspekter kvarstår i kundernas utvecklingsarbete ser vi möjligheter att detta arbete på något års sikt kan komma att resultera i nya produktlanseringar.

Philip Chaabane, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E:
philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar