I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2019

Report this content

Mölndal, 28 agusti 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2019

Sammanfattning av perioden Q2 2019 

” Högsta omsättningen hittills i ett enskilt kvartal” 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 582 (9 270) TSEK vilket motsvarar en omsättning- sökning med 36 (86) %. Rörelseresultatet uppgick till -906 (-2 544) TSEK.

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 18 752 (13 083) TSEK vilket motsvarar en om- sättningsökning med 43 (155) %. Rörelseresultatet uppgick till -5 341 (-5 844) TSEK.

April till juni 2019 

  • Swedbank Robur Teknik och Microcap fonderna har ökat sitt ägande i I-Tech efter att ha köpt huvuddelen av de 850 000 aktier som I-Techs näst största ägare, Almi Invest, sålde under april.
  • Team Tankers International väljer efter omfattande utvärdering Selektope®-baserad färg till ytterligare fartyg i sin flotta.
  • I-Tech förstärkte organisationen genom rekrytering av Markus Hoffmann som ny Teknisk Chef.
  • Chugoku Marine Paints lanserade sin åttonde Selektope®-baserade produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 I-Tech erhöll sin enskilt största order hittills, från Chugoku Marine Paints, med ett värde om 57 MSEK.

Finansiellt sammandrag 

Alla belopp i TSEK  2019apr-jun 2018apr-jun 2019jan-jun 2018jan-jun 2018jan-dec
Nettoomsättning  12 582  9 270  18 752  13 083  28 947 
Rörelseresultat  -906  -2 544  -5 341  -5 844  -13 625 
Resultat efter skatt  -1 046  -2 273  -5 515  -5 635  -13 737 
Rörelsen kassaflöde  -3 847  -2 218  -4 420  -9 114  -11 945 
Eget kapital vid periodens slut  97 466  111 083  97 466  111 083  102 981 
Likvida medel vid periodens slut  41 195  50 657  41 195  50 657  46 538 


VD ord 

Andra kvartalet visade på fortsatt god utveckling och en för I-Tech all-time-high-notering för omsättningen i ett enskilt kvartal. Även rörelseresultatet förbättrades markant under andra kvartalet och uppgick till -0,9 (-2,5) MSEK. Vi ökade nettoomsättningen med 36% till 12,6 (9,3) MSEK. Tillväxten var framför allt genom ökade leveranser till Chugoku Marine Paints (CMP), och jag är särskilt glad att se en fortsatt stark tillväxt i ett historiskt sett starkt kvartal.

Förbättringen av rörelseresultatet hänförs till de tidigare aviserade förbättringsåtgärderna i tillverkningen men framförallt till den höga försäljningsnivån. Vi är fortsatt nöjda med att kunna möta försäljningstillväxten med en bibehållen bruttomarginal vilket också innebar ett positivt operativt resultat (EBITDA) för perioden, 1 155 (-486) TSEK. Det ger oss ökad trygghet i vår målsättning att nå ett uthålligt positivt operativt resultat från starten av 2020. Ett mål som med den nya order som aviserades efter andra kvartalets slut ter sig lovande.

Beaktat första halvåret, uppgick nettoomsättningen till 18,8 (13,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -5,3 (-5,8) MSEK. Omsättningstillväxten ligger mer eller mindre i linje med vår målsättning och utvecklingen av rörelseresultatet är enligt våra planer då den inkluderar strategiska satsningar som skall understödja den långsiktiga tillväxten som inte fanns med under motsvarande period förra året.

Intressant utveckling av affären med Chugoku Marine Paints 

I-Techs största kund och en av de tre största leverantörerna i branschen lanserade en ny produkt, den åttonde i raden, med Selektope® som differentierande ingrediensteknologi. Produkten som riktar sig till flera olika segment lanseras också som en kandidat att hantera nischytor i syfte att motverka spridning av invasiva arter. Nischytor avser ytor på fartyget som är mer utsatta för påväxt av olika anledningar, exempelvis sjökistor, vilket är ett allt mer omtalat problem och som saknar en väl fungerande lösning för närvarande. Under augusti erhöll I-Tech också en order om 57 MSEK för leverans under 2020 vilket i sig är en ökning med mer än 50% givet ramordern från 2018.

Jag är onekligen nöjd   med   ett   rekordkvartal   där vi samtidigt kunna bevittna en utökning av produktportföljen och en ökad tilltro till framtiden hos vår japanska kund, CMP. Även om utvecklingen går bra har vi fullt fokus på att attrahera fler kunder och öka affären ytterligare hos de befintliga.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se


Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:00 CET.


Om I-Tech AB (publ) 

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar