I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2019

Report this content

Mölndal, 25 oktober 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Sammanfattning av perioden Q3 2019

”Ett starkt kvartal med hög tillväxt och tydliga positiva händelser för framtiden”

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 238 (4 993) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 145 (-10) %. Rörelseresultatet uppgick till -763 (-4 889) TSEK.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 30 990 (18 077) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 71 (69) %. Rörelseresultatet uppgick till -6 104 (-10 743) TSEK.

Juli till September 2019

• Chugoku Marine Paints lanserade sin åttonde Selektope®-baserade produkt.

• I-Tech erhöll sin enskilt största order hittills, från Chugoku Marine Paints, med ett värde om 57 MSEK.

• Cambrex sålde hela sitt innehav i I-Tech, ca 16%. Länsförsäkringar, Handelsbanken och Fjär- de AP fonden är nya större institutionella investerare i ägarlistan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2019  jul-sep 2018 jul-sep  2019 jan-sep 2018 jan-sep 2018 jan-dec
Nettoomsättning 12 238 4 993 30 990 18 077 28 947
Rörelseresultat -763 -4 899 -6 104 -10 743 -13 625
Resultat efter skatt -411 -5 108 -5 926 -10 743 -13 737
Rörelsen kassaflöde 320 -2 068 -4 100 -11 181 -11 945
Eget kapital vid periodens slut 97 055 105 761 97 055 105 761 102 981
Likvida medel vid periodens slut 39 965 48 102 39 965 48 102 46 538
 

VD ord

Det tredje kvartalet i år bjöd på en rekordorder och en omsättning som ökade   med hela 145 procent, från 5,0 MSEK motsvarande kvartal föregående år till 12,2 MSEK. Orsaken till den kraftiga förbättringen är en ökad aktivitetsnivå bland våra kunder, däribland en ökad försäljning till utvecklingskunder som efter pågående produktverifieringar, står i begrepp att lansera produkter på marknaden.

Bruttomarginalen förbättrades till goda 48 procent drivet av hög omsättning och breddad kundbas. För andra kvartalet i rad redovisar vi en positiv EBITDA-marginal.

När vi summerar tredje kvartalet konstaterar jag att det lovar gott inför vad jag bedömer kommer att bli en oerhört intressant fortsatt resa. Bland det som sticker ut märks en rekordstor order från vår största kund Chugoku Marine Paints, CMP, som kommer att föra med sig en stark tillväxt under det kommande året. Utöver att CMP lade en stor order lanserade bolaget under kvartalet ännu en produkt som breddar Selektope-utbudet ytterligare. Annat värt att lyfta fram är att 20% av kvartalets omsättning kommer från en av våra utomnordiska utvecklingskunder, tillika en av de 6 största i världen. Kunden har succesivt klivit fram under året och genomför en storskalig verifiering av vår teknologi som banar väg för kommande lanseringar av nya produkter.

Som en konsekvens av ett högt orderläge, fortsatt god tillväxt och en breddad kundbas, förbättras vår bruttomarginal något från 44% till 48%. Precis som under det andra kvartalet uppvisar vi en positiv EBITDA-marginal vilket bekräftar att vi är på rätt väg för att kunna uppnå vårt lönsamhetsmål under 2020.

I september månad gjordes en större ägarförändring där Cambrex, I-Techs största ägare med 16% av aktierna, sålde hela sitt innehav i bolaget. Försäljningen gjordes   i samband med att Cambrex befinner sig i en process att köpas ut från New York-börsen. Det känns i sammanhanget mycket tillfredställande att notera att vi fått in välrenommerade institutioner i form av Länsförsäkringar, Handelsbanken, och Fjärde AP- fonden som nya ägare.

Tredje kvartalet utgör en intressant milstolpe för I-Tech. Förutom att kärnaffären hos CMP växer ordentligt har ytterligare en stor och dominerande OEM inom färgindustrin växlat upp genom att lägga en rad återkommande beställningar på relativt kort tid. En kraftig resultatförbättring, en positiv EBITDA-marginal och nya, institutionella ägare gör att vi ser fram emot kommande år med både gott självförtroende och stor tillförsikt.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

 

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 october 2019 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech AB (publ) 

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Taggar: