I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Report this content

 I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Klicka här den 22 oktober 2021, kl. 11:00 (CET) för att följa webcasten

Sammanfattning av perioden


” Positivt resultat med ett starkt bidrag från en växande kundbas ”

•    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 811 (11 956) TSEK vilket motsvarar en omsätt- ningsökning med 16 (-2) %. Rörelseresultatet uppgick till 837 (-723) TSEK.

Juni till september 2021
•    Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    I-Tech har inlett samarbete kring produktutveckling med IFF Microbial Control.


Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2021       jul-sep 2020       jul-sep 2021       jan-sep 2020       jan-sep 2020       jan-dec
Nettoomsättning 13 811 11 956 41 088 41 631 52 819
Rörelseresultat 837 -723 -2 297 -1 660 -5 167
Rörelseresultat före avskrivningar 2 815 1 269 3 636 4 318 3 600
Resultat efter skatt 925 -791 -1 041 -1 687 -4 806
Rörelsens kassaflöde 956 5 822 -6 957 7 173 5 388
Eget kapital vid periodens slut 106 545 109 721 106 545 109 721 106 602
Likvida medel vid periodens slut 30 282 43 359 30 282 43 359 40 981

VD ord

Kvartal tre, som ofta är ett utmanande kvartal, blev relativt starkt med ett positivt resultat på sista raden. Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 TSEK (-0,8) och omsättningen uppgick till 13,8 (12,0) MSEK, en förbättring mot motsvarande kvartal året innan med 16%.

Det är glädjande, att i dessa fortsatt osäkra tider, kunna visa positivt nettoresultat och ett EBITDA på 2,8 (1,3) MSEK. Ur ett sekventiellt perspektiv sticker tredje kvartalet ut som ett starkt kvartal vilket understryker att vi ser oväntade svängningar och rörelser som en effekt av höga råvarupriser, omvärldsfaktorer i övrigt och tidigare aviserade lagernivåer hos vissa kunder. Jag förväntar mig fortsatta svängningar under ett tag till. Samtidigt ser jag tecken på ökade ambitioner hos flera kunder som ingjuter förhoppning om en återkomst till ihållig tillväxt framgent.

Utöver en bredare kundbas som steg för steg tar form, där nästan 35% av omsättningen kommer från andra än vår största kund under kvartalet, så tar vi en allt aktivare roll i att generera viktig know- how till våra kunder och från fall till fall bli en mer integrerad partner i deras innovationsprocesser. En milstolpe var att vi efter kvartalets stängning kunde annonsera ett omfattande samarbete med IFF Microbial Control. Samarbetet syftar till att driva fram nya innovativa koncept som kan inspirera våra gemensamma kunder till fortsatt utveckling av bättre och mer hållbara antifoulingprodukter.

Vi har också under kvartalet vidareutvecklat vår relation med importörer i Japan och Korea till att bli distributörer mot flera kundkonton och därmed ingå i säljorganisationen på ett tydligare sätt. Vikten av att bemöta kunderna på regional nivå ökar i takt med att kunderna flyttat fram sina positioner. Relationerna med importörerna har pågått sedan länge och utvecklingen är därmed ett naturligt steg i utvecklingen av vår affär.

Globala trender fortsätter peka i gynnsam riktning. Regelverk så väl som makrotrender underbygger ett långsiktigt incitament att välja antifoulingprodukter i premium-kategorin oavsett hur fartygets affärs- modell ser ut. Exempelvis har hela branschen börjat antyda en hög ambition när det kommer till att svara upp mot IMOs effektivitetsindex. Vidare är fraktraterna höga för ett antal fartygssegment samtidigt som oljepriser ökar med kortare åter- betalningstider av effektivitetshöjande teknologi som följd. Därutöver har I-Tech nyligen påvisat i en studie att med en periodicitet om 3-4 år uppstår situationer där 25-30% av handelsflottan ligger still (s.k. Idling) i mer än 14 dagar. Vidare har trenden av mängden stillaliggande fartyg i varma vatten stigit stadigt sedan 2009. Dessa faktorer ökar påväxttrycket av marina organismer och ställer uppenbara krav på val av rätt antifouling.

Avslutningsvis tar jag fasta på att kvartalet bjöd på vinst på sista raden, bibehållen bra bruttomarginal och ånyo ett stort bidrag från en tilltagande kundbas. Vidare fortsätter vi investera och dra nytta av den starka kassan för att förbättra vår position när branschen nu ser ut att påbörja en större omsvängning till mätbara förbättringar av effektiviseringsåtgärder. Där vill vi finnas med!
 

Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

 

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar