Kallelse till årsstämma i I-Tech AB

Report this content

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Astra Zenecas lokaler på Pepparedsleden 1 i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl. 15.00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen I-Tech AB, Attn: Monica Kettelhoit, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal eller per e-post till info@i-tech.se , senast den 3 maj 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 3 maj 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)     Stämman öppnas;

2)     Val av ordförande vid årsstämman;

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)     Val av en eller två justeringspersoner;

5)     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)     Godkännande av dagordning;

7)     Anförande av verkställande direktören;

8)     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

9)     Beslut om:

   a)     fastställande av resultat- och balansräkning;

   b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

   c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

10)  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

11)  Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12)  Val av styrelse;

13)  Val av revisor;

14)  Fastställande av principer för valberedningen;

15)  Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

16)  Beslut om justeringsbemyndigande;

17)  Stämmans avslutande.

Valberedning  

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna principer av 4 ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018. De fyra största ägarna i bolaget per den 30 september 2018 var Cambrex Karlskoga AB, Almi Invest Västsverige AB inkl. närstående, Pomona-gruppen AB och Protem Wessman AB inkl närstående. Ägarna har utsett varsin ledamot enligt följande: Bjarne Sandberg (Cambrex Karlskoga AB), Mats Enegren (Almi Invest Västsverige AB), Tomas Tedgren (Pomona-gruppen AB) och Göran Wessman (Protem Wessman AB). Bjarne Sandberg har varit valberedningens ordförande.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans ordförande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 220 000 kronor (220 000) och ledamot som ej är anställd i bolaget 100 000 kronor (100 000).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 720 000 kronor (820 000).

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: omval av Stefan Sedersten, Leif Darner, Mats Enegren, Mikael Laurin, Tomas Tedgren och Bjarne Sandberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Sedersten.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av revisionsbolaget EY. EY har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Markus Hellsten fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

14. Fastställande av principer för valberedningen

Det föreslås att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets fyra röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2019, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

För det fall någon av de fyra ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fyra största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fyra största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt femte största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier respektive röster i bolaget till 11 908 457.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisningen för 2018 publicerades på www.i-tech.se den 8 april 2019. Den finns tillgänglig på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelsen. 

Göteborg i april 2019

I-Tech AB

Styrelsen 

Om I-Tech (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.seFör ytterligare information se: www.i-tech.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar