Kommuniké från årsstämma 2019 i I-tech AB

Report this content

I-Tech AB höll torsdagen den 9 maj 2019 årsstämma i Astra Zenecas lokaler med adress Pepparedsleden 1 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition d.v.s. att till stämman förfogande vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Bjarne Sandberg, Stefan Sedersten, Leif Darner, Mats Enegren, Mikael Laurin och Tomas Tedgren. Till styrelsens ordförande valdes Stefan Sedersten. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget EY till bolagets revisor. Det antecknades att Markus Hellsten utsetts av EY till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn och ska utgå i enlighet med valberedningens förslag. Detta innebär att arvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.i-tech.se).

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.i-tech.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.i-tech.se).

För mer information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane
VD, I-Tech AB
Tel: +46 739 103 708
E-post: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.


Taggar: