Bokslutskommuniké 2018 iApotek

Stockholm 2019-02-22

iApotek tidigarelägger och publicerar bokslutskommuniké för 2018 

VD i iApotek har ordet

iApotek stänger nu böckerna och redovisar det första “hela” kvartalet där de båda förvärven Eprix och PharmArt nu ingår fullt ut i iApotek-koncernen. Kortfattat kan sägas att såväl året som kvartal fyra har präglats av ett fokus i form av ökad försäljning och förbättrad kostnadsstruktur. Detta har fullt ut gett önskat resultat och därigenom skapat förutsättningar att starta upp ett nytt år utifrån ett optimalt utgångsläge. Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10,5 MSEK med ett positivt rörelseresultat EBITDA om 0,5 MSEK. Resultatet har belastats av bl.a. kostsamma tjänster samt kostnader av engångskaraktär under perioden som nu är kapade. Baserat på omsättningen under kvartal fyra kan en fiktiv årsomsättning beräknas till 42 MSEK, vilken fortsatt förväntas öka.

Kvartal 4 och kort om 2019

Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10,5 MSEK, baserat på de siffrorna skulle det innebära en årsomsättning om 42 MSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,5 MSEK. Vi har haft ett sista kvartal med en fortsatt stark utveckling och tillväxt med bl.a. rekordförsäljning på Black Friday och en stark julförsäljning. Eprix ökade sin omsättning med ca 30% under detta kvartal jämfört med föregående år och PharmArt ökade med ca 12%. Det är tillväxtsiffror som ger tillfredsställelse men absolut ingen mättnad. Vi hoppas kunna rampa upp tillväxt- och utvecklingstakten ytterligare under 2019 och på riktigt ta upp kampen med våra mer namnkunniga konkurrenter. Koncernen har med intensitet genomfört den sista delen av det stålbad som påbörjades i moderbolaget iApotek i och med förvärven där tidigare icke bidragande kostnader har kapats i alla led. Detta har satt sina spår i kvartalets resultat. Allt från kostsamma tjänster och räntor på lån som belastat resultatet är nu helt raderade. Bolaget besitter ett bra team där samtliga medarbetare kompletterar varandra och bidrar unisont med full kraft. iApotek har nu det momentum som alla bolag söker efter men få hittar.

Koncernen har ett flertal tydliga idéer och spår för hur vi ska bredda vårt redan starka erbjudande där nu arbete pågår för fullt med att välja det bästa alternativet för framtiden. För fortsatt stark tillväxt ser vi över möjligheterna huruvida vi kan utöka vår försäljning av receptbelagda läkemedel i PharmArt, stärka varumärken samt öka utvecklingen av egna produkter.

Året 2018

I sin helhet går det inte att säga annat än att 2018 varit ett ytterst händelserikt år för iApotek. Från en tuff start där försäljningen stod och stampade på låga nivåer har koncernen genom förvärv av Eprix och PharmArt utvecklats till en utmanare av rang. Expansion, utveckling och tillväxt har och kommer även framgent vara koncernens stora fokus. Avslutningsvis vill vi tacka aktieägarna för det gångna året och hoppas ni följer med på den resa som just startat!

2019-02-22

Conny Palmkvist

VD iApotek Int AB

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera