Delårsrapport Q1, 2018

Report this content

VD kommentar

Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet stora och välrenommerade konkurrenter som vi såväl inspireras av som sporrar oss. Vi som en mindre aktör kan i detta fall vara mer snabbfotade och röra oss med utvecklingen och ta snabba beslut och genomföra förbättringar. Vidare har jag under min inledande period som VD förvärvat en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd för försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel. Tillträde är beräknat till 2018-05-31. Vidare arbetar jag med finansiering av förvärvet och vi ser flera olika alternativ. Vi kommer inom kort presentera vilken lösning vi anser gynna Bolaget och samtliga aktieägare mest. Förvärvet, PharmArt AB har de senaste två åren haft en årsomsättning på ca 10 MSEK med ett positivt resultat om ca 1 MSEK per år. Genom förvärvet breddar vi inte enbart vår verksamhet utan vi tillför även ytterligare kompetent personal med lång erfarenhet inom vår bransch. Detta kommer gynna koncernen långsiktigt och i iApoteks fortsatta utveckling. Under perioden har vi minskat ned på marknadsaktiviteterna tillfälligt då vi har fokuserat på hur vi kan bredda Bolagets verksamhet och försäljning inför framtiden. Vi kommer att uppta en mer aggressiv marknadsföringsstrategi efter vi har slutfört förvärvet av PharmArt.

Jag ser att Bolagets plattform har en bra struktur och kapacitet för att växa och vidareutveckla sin verksamhet. Det finns också en del förbättringsområden som vi måste fokusera på. Tillväxtfasen har inte tagit den fart som Bolaget först förväntade sig vilket beror på olika faktorer. Detta beror bl.a. på att processen om att ansöka om öppenvårdstillstånd har försenats vilket medfört att Bolaget blivit begränsade till att sälja enbart vissa produkter.

Nu blickar vi framåt och fokuserar på att slutföra förvärvet av PharmArt. Bolaget kommer framledes att ha som målsättning att tillsammans med PharmArt omsätta 12 MSEK per årsbasis efter tillträde. Jag vill passa på att förtydliga att månadsrapporter kommer att publiceras löpande från och med april månad.

Christian Kronegård
VD iApotek Int AB

Händelser under perioden

 • Christian Kronegård tillträder som VD för iApotek under
  januari månad
 • iApotek ingår avtal den 16 mars om att förvärva
  PharmArt AB för en köpeskilling om 9 MSEK fördelat på
  4,5 MSEK kontant likvid och 4,5 MSEK med betalning av
  aktier i iApotek

Försäljning och resultat

 • Nettoomsättningen för kvartal ett uppgick till 0,2 MSEK (0SEK).
  Resultatet för kvartal 1 uppgick till -0,7 MSEK (-0,4 MSEK).
  Resultatet per aktie för kvartal 1 uppgick till -0,11 (-0,08).

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018..

Prenumerera

Dokument & länkar