iApotek beslutar om företrädesemission

Stockholm 2018-10-22

Styrelsen i iApotek Int AB har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2018, att genomföra en företrädesemission om högst 5 443 175 nya aktier till en teckningskurs om 2,25 kr per aktie. Bolaget befinner sig i en positiv tillväxtfas och en nyemission beräknas ge de bästa förutsättningarna för bolaget att fortsätta prestera enlig plan. Emissionen ger ett kapitaltillskott till bolaget om 12 247 143,8 kr vid full teckning. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning att  uppgå till 1 632 952,5 kr och det kommer då att totalt finnas 16 329 525 aktier i bolaget.

Villkor för emissionen:

Avstämningsdag:    Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 oktober 2018. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 25 oktober 2018 och exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen från och med den 26 oktober 2018.
Företrädesrätt:   För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 2,25 kr.
Antal aktier: 5 443 175 stycken aktier
Teckningskurs:   2,25 kr per aktie
Emissionsbelopp: 12 247 143,8 kr
Teckningsperiod:
31 oktober - 14 november 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Handel med BTA: Från 31 oktober 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen
Handel med TR: 31 oktober - 12 november 2018
Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 31 oktober 2018 till och med den 14 november 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Styrelsen ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Emissionen är säkerställd till cirka 45 procent av beloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden genom kvittning.

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39  
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar