iApotek tillträder och slutför förvärv av Eprix AB

Stockholm 2018-09-12

Idag tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i Eprix AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till totalt 11 MSEK varav 3 MSEK betalas kontant och 8 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek.

Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av Eprix. Beslutet innebär att 2 461 538 nya aktier emitteras till kursen 3,25 kr per aktie. Aktiekapitalet i iApotek ökar som följd till 1 088 635 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har betalats med revers som förfaller till betalning den 12 mars 2019.

Utestående aktier i iApotek är före emissionen 8 424 812 och efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 10 886 350 stycken. Teckning av aktierna skedde vid tillträde den 12 september. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat under de kommande tolv månaderna kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i iApotek upp till 2 MSEK, utgå till säljaren.

Kort om Eprix

Eprix är ett detaljhandelsbolag med inriktning inom postorder- och internethandel och bedriver bl.a. försäljning av apoteksvaror och tillhörande kringprodukter genom webbplattformen www.apotek365.se. Eprix har ett brutet räkenskapsår och omsatte under 2017-07-01 till 2018-06-30 18 MSEK (11 MSEK) och redovisade ett positivt resultat om 2,7 MSEK (1,7 MSEK). Bolaget har under de senaste tre åren haft en kraftig tillväxt samtidigt som man har redovisat goda vinstmarginaler.


För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar