Kallelse till årsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB(publ) 559048-9638 kallas härmed till bolagsstämma 8 juni 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 1 juni 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 1 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: iApotek Int AB, BOX 7352, 103 90 Stockholm eller via e-post: Info@iapotek.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 1 juni 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av stämmans ordförande & sekreterare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12. Val av styrelse med eventuella suppleanter

13. Val av revisor

14. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

15. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

16. Stämmans avslutande

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18A, i Stockholm och på bolagets hemsida (www.iapotek.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård

Telefon: +46-8 - 121 485 39

ir(at)iapotek.se

Prenumerera