Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Report this content

Styrelsen i iApotek Int AB, org nr 559048-9638, kallar härmed till extra bolagsstämma för val av  styrelseledamöter onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm (Hoi Förlag AB:s lokaler).

Förslag till nya styrelseledamöter: Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz.

Förslag till ny styrelsesuppleant: Merwais Sherzad

I samband med den extra bolagsstämman har Conny Palmkvist avböjt omval som styrelseledamot.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i i iApotek Int AB, org nr 559048-9638 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 12 augusti på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Förlag AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30. 

Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier istället för personlig närvaro eller via ombud.

Kallelsen finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.iapotek-int-ab.se.

Bolaget har vid kommande stämma 20 218 831 st aktier.   

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till iApotek Int AB (publ) ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg, eller per e-post till ir@iapotek.se (ange ”iApotek Int AB (publ), årsstämma 2021” som rubrik) senast den 4 augusti 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, (www.iapotek-int-ab.se) senast den 11 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 4 augusti, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till ir@iapotek.se alternativt per brev senast torsdagen den 4 augusti. Anmälan per post sker till: iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56, Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: iApotek Int AB, ℅ Conny Palmkvist, Skaftgatan 5, 256 56 Helsingborg. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst två år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 4 augusti 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter (punkten 7)

Styrelsen föreslår att Lars Rambe, Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz skall väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Merwais Sherzad ska väljas som suppleant. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Rambe (ordförande), Mikael Ehrman och Marcin Lyszczarz med Merwais Sherzad som suppleant.

Lars Rambe, f. 1968.

Entreprenör, investerare och affärsjurist.

Aktieinnehav i iApotek är 535.000 aktier.

Mikael Ehrman, f.1962.

Investerare med lång erfarenhet av kapitalmarknad och tidigare VD för börsbolag.

Aktieinnehav i iApotek genom bolag är 480.796 aktier.

Marcin Lyszczarz, f. 1982.

Certifierad controller och ekonom med lång erfarenhet.

Merwais Sherzad, f. 1983.

Affärsutvecklare, investerare och konsult för bolag inom försäljningsteknik.

Aktieinnehav i iApotek är 679.238 aktier.

Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Palmkvist

E-post: ir@iapotek.se

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek-int-ab.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.