Kommuniké extra bolagsstämma iApotek Int AB den 15 oktober

Report this content

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm.

 1. Öppnande av stämman

  Stämman öppnades av Lars Rambe, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till den extra bolagsstämman.


   
 2. Val av ordförande vid stämman

Lars Rambe utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Mikael Ehrman utsågs att föra protokoll på stämman.
 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

  De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.


   
 2. Val av en eller två justeringsmän


Det beslutades att protokollet skulle justeras av Marius Lyszczarz.
 

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  Det upplystes att kallelse till den extra stämman den 15 oktober 2021 skett den 17 september genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, annonsering i Svenska Dagbladet och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.


   
 2. Dagordningens godkännande

  Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.


   
 3. Beslut val av revisor

  Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att välja Deskjockeys Revision AB, 556459-3589, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm med huvudansvarig auktoriserad revisor Stefan Adebahr.

   
 4. Beslut angående val av nya styrelseledamöter

  Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att välja Freidoun Albertioni som suppleant.


   
 5. Beslut avseende ändringar i bolagsordningen.

  Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att:

  Ändra § 4 Aktiekapital

  Beslut ny lydelse § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 020 000 kronor och högst 8 080 000 kronor

Ändra § 5 Antalet aktier

Beslut ny lydelse § 5

Antalet aktier ska vara lägst 20 200 000 och högst 80 800 000.

Ändra § 6 Styrelse

Beslut ny lydelse § 6
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


 

 1. Stämmans avslutning

  Stämman förklarades avslutad.

Det noterades att ovanstående beslut fattades enhälligt

För mer information, kontakta bolaget på:

Lars Rambe e-mail lars@iapotek.se mobil 0709-369080

Mikael Ehrman e-mail mikael@iapotek.se mobil 0708-455182

www.iapotek.se

iApotek Int AB

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets ehandelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket