Kommunike i iApotek Int AB

Report this content

Vid årsstämma den 24 april 2019 i iApotek Int AB fattades följande beslut.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Hans Orre, Christian Kronegård och Conny Palmkvist samt nyval av Peter Mörsell. Hans Orre valdes om till styrelsens ordförande. Peter Svamo utträdde ur styrelsen. Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

  • Stämman beslutade om kvittningsemission enligt styrelsens förslag. Se tidigare kommunicerat.

  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag. Se tidigare kommunicerat.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Se tidigare kommunicerat.

// Styrelsen

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar