Kommunike i iApotek Int AB

Report this content

Stockholm 2019-08-08

iApotek Int AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om riktad kvittningsemission beslutades i samband med betalning av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av PharmArt AB. Beslutet innebär att 3 678 402 aktier emitteras till kursen 1,903. Aktiekapitalet ökar därigenom till 1 974 557,1 kr. Teckningskursen för RhinaPharm (säljaren till PharmArt) har fastställts i enlighet med villkoren i det aktieöverlåtelseavtal som ligger till grund för förvärvet, där det föreskrivs att kursen för tilläggsköpeskillingsaktier ska bestämmas på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de trettio (30) handelsdagar som närmast föregår tilläggsköpeskillingsperiodens utgång, 31 maj 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra den kontraktuell förpliktelse som uppkom i samband med förvärvet av PharmArt. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kr. Utestående aktier i iApotek Int AB är före kvittningsemissionen totalt 16 067 169 och efter emissionen (och registrering hos Bolagsverket) uppgår det totala antalet aktier till 19 745 571.

I samband med aktieteckningen, som skedde omedelbart efter stämman, ingick RinaPharm lock-up avseende 50 procent av aktierna. Lock-up gäller fram till och med 2020-05-31. 

// Styrelsen

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar