Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-06-08

Report this content

iApotek Int AB ("Bolaget") håller årsstämma 2018-06-08. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 8 och 10-15. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 10 och 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12 och 13)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Svamo, Christian Kronegård, Christian Kirnö och Hans Orre omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Orre. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor  och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för iApotek Int AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18A, i Stockholm och på bolagets hemsida (www.iapotek.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård

Telefon: +46-8 - 121 485 39

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se