Tilläggsköpeskilling utfaller till säljaren av Eprix

Report this content

Stockholm 2019-10-24 

Styrelsen i iApotek Int AB (”iApotek”) har idag beslutat att framställa förslag till extra bolagsstämma om att genomföra en riktad kvittningsemission om totalt 1 000 000 kr. Den riktade kvittningsemissionen genomförs i syfte att utge tilläggsköpeskilling för förvärvet av Eprix AB (”Eprix”). Detta då Eprix omsättning och rörelseresultat (EBITDA) för 12-månadersperioden direkt efterföljande tillträdet (“Tilläggsperioden”) uppnådde uppsatta kriterier för tilläggsköpeskillingen. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling kan komma att utgå till följd av förvärvet av Eprix.  

iApotek tillträdde Eprix den 12 september 2018. I samband med förvärvet meddelade iApotek att en tilläggsköpeskilling skulle kunna aktiveras beroende på omsättning och rörelseresultatet (EBITDA) för Eprix.  Totalt emitteras 473 260 nya aktier i den riktade kvittningsemissionen till en teckningskurs om 2,113003 kr per aktie. Teckningskursen har fastställts på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de tjugo (20) handelsdagar närmast, och inkluderat dagen för, Tilläggsperiodens slut. Utspädningseffekten till följd av den riktade kvittningsemissionen uppgår till ca 2,3 procent. 

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är enligt följande.

Under särskilda förutsättningar i aktieöverlåtelseavtalet, vilka nu infriats, som ingicks i samband med förvärvet av Eprix, erhöll säljaren Xirpe AB (“Säljaren”) rätt till en tilläggsköpeskilling i form i aktier i iApotek. Xirpe har uttryckt en önskan att påkalla denna rätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således för att möjliggöra för styrelsen i iApotek att fullgöra de förpliktelser som uppstått i enlighet med aktieöverlåtelseavtal vid förvärvet av aktierna i Eprix.


För mer information, kontakta bolaget på:  

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. Försäljningen sker genom bolagets olika e-handelsplattformar, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom Svea Apotek som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


Dokument & länkar