I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2020

Report this content

Affärsmodellen lindrar effekt av Covid-19
Nettoomsättning 92,3 (99,8) MSEK, EBITDA 26,6 (38,4) MSEK

JANUARI-MARS 2020
› EBITDA uppgick till 26,6 (38,4) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 28,8 (38,5) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (29,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 15,6 (29,5) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 14,3 (29,2) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81
(1,68) SEK, efter utspädning till 0,81 (1,68) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 15,0 (19,1) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -24,4 (-18,4)
MSEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
› Styrelsen har till årsstämman föreslagit att beslutet om
utdelning inte fattas på årsstämman i april. Styrelsen
avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas

senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13.00 CET. Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB, Email: josefin.skarin@iar.com

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar