I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2020

Affärsmodellen lindrar effekt av Covid-19
Nettoomsättning 92,3 (99,8) MSEK, EBITDA 26,6 (38,4) MSEK

JANUARI-MARS 2020
› EBITDA uppgick till 26,6 (38,4) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 28,8 (38,5) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (29,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 15,6 (29,5) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 14,3 (29,2) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81
(1,68) SEK, efter utspädning till 0,81 (1,68) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 15,0 (19,1) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -24,4 (-18,4)
MSEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
› Styrelsen har till årsstämman föreslagit att beslutet om
utdelning inte fattas på årsstämman i april. Styrelsen
avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas

senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13.00 CET. Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB, Email: josefin.skarin@iar.com

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar