I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2021

Report this content

Q3 2021
Nettoomsättning 87,9 (88,9) MSEK, EBITDA 34,3 (36,8) MSEK

JANUARI - SEPTEMBER 2021
› EBITDA uppgick till 90,7 (100,2) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 34,3 (35,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 50,5 (64,8) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 19,1 (23,0) procent
› Resultat före skatt uppgick till 48,5 (62,3) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,79
(3,48) SEK, efter utspädning till 2,78 (3,47) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -19,6 MSEK och rörelseresultat negativt
med -9,7 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande
period föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 91,1 (90,6) MSEK
› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 36,4 (-0,4)
MSEK

JULI - SEPTEMBER 2021
› EBITDA uppgick till 35,0 (36,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 39,8 (41,4) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 20,9 (25,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 23,8 (28,6) procent
› Resultat före skatt uppgick till 20,6 (24,9) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,17
(1,37) SEK, efter utspädning till 1,17 (1,37) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning negativt
med -0,4 MSEK och rörelseresultat positivt med
1,2 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 41,4 (32,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
› Ann Zetterberg tillträdde tjänsten som CFO den 16
augusti 2021.
› Den tidigare VDn för IAR Systems amerikanska dotterbolag
IAR Systems Software Inc Nadim Shehayed
har från ett fall som uppdagades och ledde till avsked
2012 nu erkänt sig skyldig till förskingring och dömts
till fängelse, villkorlig dom och återbetalning om totalt
550 KUSD varav 250 KUSD återbetaldes och redovisas
som övrig intäkt i tredje kvartalet. Domen fastställdes
i oktober 2021 medan inbetalning av skadestånd
genomfördes i september 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
› Den 18 oktober 2021 beslutade styrelsen att enlediga
VD Stefan Skarin och har utsett Richard Lind till
tillförordnad VD.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 27 oktober 2021 kl. 11.00 CET.

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group
AB, Email: josefin.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar