IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018

Försäljningen ökar med 17% under andra kvartalet

Periodens nettoomsättning 184 MSEK och EBITDA 65 MSEK
Rörelsemarginal 29 procent, kassaflöde 36 MSEK

JANUARI-JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 184,5 (173,2) MSEK
 • Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 12 %
 • EBITDA uppgick till 64,7 (61,5) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,1 (35,5) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (52,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 28,8 (30,0) procent.
 • Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 51,1 (51,1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,97 (3,17) SEK, efter utspädning till 2,97 (3,17) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,98 (3,92) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 44,3 (58,8) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 81,7 (61,7) MSEK

APRIL-JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,6 (86,8) MSEK
 • Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 17 %
 • EBITDA uppgick till 30,0 (30,9) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 31,4 (35,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (25,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,8 (29,7) procent .
 • Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 22,0 (25,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 (1,68) SEK, efter utspädning till 1,20 (1,68) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,22 (1,98) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 25,2 (32,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • En riktad nyemission om 812 000 B-aktier genomförs vilket tillför Bolaget 178,6 MSEK före emissionskostnader.
 • IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför en apportemission. Se vidare not 7 ”Förvärv av Secure Thingz”.
 • På extra bolagsstämma den 16 juni beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 14.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar