IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2019

Report this content

Nettoomsättning 99,0 (95,6) MSEK
Rörelsemarginal 24,0 %

Säkerhetsprodukter och RISC-V genererar försäljning under kvartalet

JANUARI - JUNI 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 198,8 (184,5) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 71,3 (64,7) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,9 (35,1) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (53,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 26,8 (28,8) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 51,0 (51,1) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,91 (2,97)SEK, efter utspädning till 2,90 (2,97) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,6 (44,3) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till -8,6 (81,7) MSEK

APRIL - JUNI 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 99,0 (95,6) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 32,9 (30,0) MSEK, vilket ger en EBITDAmarginal om 33,2 (31,4) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 23,8 (23,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,0 (24,8) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 21,8 (22,0) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,23 (1,20) SEK, efter utspädning till 1,22 (1,20) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 28,5 (25,2) MSEK

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar