IAR Systems AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i IAR Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2003, klockan 15.00, i bolagets lokaler, Islandsgatan 2, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per den 21 januari 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 27 januari 2003, klockan 12.00 under adress: IAR Systems AB (publ), Box 23051, 750 23 Uppsala, eller per telefon 018 - 16 78 00 eller e-mail (marie.forsberg @iar.se). I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall före den 21 januari 2003 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering sker lämpligen i god tid före angivet datum. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. På stämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om överlåtelse av det helägda amerikanska dotterbolaget Nuvation Research Corporation. 7. Avslutande av stämman Beslut om överlåtelse (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att överlåta bolagets helägda amerikanska dotterbolag Nuvation Research Corporation till det amerikanska bolaget NRC Holding Corporation mot en köpeskilling om USD 50.000, att betalas kontant vid tillträdet. NRC Holding Corporation ägs av Michael Worry, Michael Hermann och Chris Hallahan som är anställda av Nuvation Research Corporation, varför beslutet om försäljning omfattas av lag om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, mm ("Leolagen"). Nuvation Research Corporations befintliga skuld till IAR Systems AB (publ) om ca USD 934.000 kommer att ersättas med ett skuldebrev på motsvarande belopp utställt av Nuvation Research Corporation, med en löptid till och med den 1 januari 2013. Nuvation Research Corporation kommer att ställa säkerhet för skuldebrevets rätta fullgörande i form av befintliga och framtida tillgångar. Styrelsen har upprättat en redogörelse för den föreslagna överlåtelsen samt inhämtat ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. Styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande kommer att hållas tillgängligt hos bolaget samt finnas på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Ett beslut om överlåtelse enligt förslaget är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. ___________________ Uppsala i januari 2003 Styrelsen i IAR Systems AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00190/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar