Personalchefsindex (PCI) kvartal 2 2012

Positiva förväntningar på sysselsättningen

Förväntningarna på sysselsättningen är positiva inför kvartal 2 2012. PCI-index är totalt +10. Trenden i Personalchefsindex har varit negativ sedan kvartal 2 2011, men nu ser vi ett positivt trendbrott i sysselsättningen.

Fler företag förväntas anställa under kvartal 2

Andelen av de yrkesverksamma som kommer att anställa fler har ökat markant jämfört med kvartal 1

Tjänstesektorn, bygg- och tillverkningsindustrin tror på en positiv utveckling

Tjänstesektorn, byggindustrin och tillverkningsindustrin förutspår alla ökningar av sysselsättningen, medan offentlig sektor tror på en minskning. Handeln tror på en oförändrad sysselsättning det kommande kvartalet.

Bransch PC-index 2012K2 PC-index 2012K1 PC-index 2011K2
1. Övriga tjänster 38% 11% 38%
2. Byggverksamhet 31% 4% 63%
3. Tillverkning 17% -4% 42%
4. Parti- och detaljhandel 1% 12% 35%
5. Offentlig förvaltning -10% -18% 13%

Små- och mellanstora företag är klart mer positiva till den förväntade sysselsättningen

När vi bryter ner resultatet på olika storleksklasser ser vi att små och mellanstora företag förväntas öka sysselsättningen i kvartal 2. De stora företagen har gått från negativa förväntningar på sysselsättningen i kvartal 1 till mer neutrala förväntningar i det andra kvartalet.

Storleksklass PC-index 2012K2 PC-index 2011K1 PC-index 2011K2
1. 50-199 anställda 28% 17% 38%
2. 20-49 anställda 26% 15% 34%
3. 200+ anställda 4% -11% 26%

Östra Sverige tror på en ökning av sysselsättningen

Personalchefer i Östra Sverige tror på en ökning av sysselsättningen inför det andra kvartalet. Norra Sverige har gått från mörka framtidsutsikter i kvartal 1 till mer neutrala förväntningar inför kvartal 2. Personalcheferna i Södra Sverige har oförändrade förväntningar och är fortsatt neutrala.

Region PC-index 2012K2 PC-index 2012K1 PC-index 2011K2
1. Östra Sverige 25% 3% 32%
2. Norra Sverige 2% -17% 24%
3. Södra Sverige -3% -1% 29%

Fakta om IC Potentials personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär
  • 510 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 258 519 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 19 615 företag och 3 216 312 anställda.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 5 mars och 23 mars 2012.

Personalchefsindex, kvartal 3, 2012 kommer att presenteras under juni månad.

För mer information eller för att beställa rapporter kontakta:
Henrik Sandén, Projektledare
henrik.sanden@ic-potential.com eller 08-410 809 00

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00

Personalchefsindex(PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet


Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex AkzoNobel, Anoto, AtriumLjungberg, Assa, Avanza, BringCityMail, Europcar, HSB, Metro, NCC, Partnertech, Schenker, Stadium och Volkswagen.
Läs mer om IC-Potential på
http://www.ic-potential.sew

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Dokument & länkar