Sveriges personalchefer har ökat förtroende för regeringens sysselsättningspolitik

Inför kvartal 3 intervjuade analys- och undersökningsföretaget IC-Potential 504 st personalchefer om vilket betyg de ger till regeringens sysselsättningspolitik. Personalchefernas genomsnittsbetyg till hur väl regeringen uppfyller sysselsättningspolitiken har ökat från 2,93 inför kvartal 2 till 3,20 inför kvartal 3. Personalcheferna som arbetar inom medelstora företag, i tjänste- och industrisektorn ger högst betyg till regeringens sysselsättningspolitik.

Varje kvartal genomför analys- och undersökningsföretaget IC-Potential intervjuer med ca 500 personalchefer i Sverige. Undersökningarna syftar till att mäta den förväntade utvecklingen av sysselsättningen på arbetsmarknaden och hur stort förtroende personalcheferna har för regeringens sysselsättningspolitik.

504 personalchefer intervjuades per telefon under perioden 24 maj till 11 juni. De svarade på frågan, "Hur upplever du att regeringens åtgärder för att öka sysselsättningen på arbetsmarknaden fungerar idag? Bedöm på en skala 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra”. Utvecklingen av genomsnittsbetyget mellan tidigare kvartal visar att den negativa trenden är bruten och inför kvartal 3 ger personalcheferna det högsta betyget under 2010.

För att se tabell, se bifogad PDF!

Personalchefernas betyg till regeringens sysselsättningspolitik

 Andelen negativa (betyg 1 och 2) är 14% och har minskat jämfört med inför kvartal 2 då andelen var 25%. Andelen positiva (betyg 4 och 5) är 31% och har ökat jämfört med föregående kvartal då andelen var 21%. Med andra ord, ser vi en tydlig positiv utveckling bland Sveriges personalchefer till regeringens sysselsättningspolitik.

Resultat per kvartal 1.Mycket Dåligt 2.Ganska Dåligt 3.Varken eller 4.Ganska  Bra 5.Mycket    Bra Genomsnitts betyg
Totalresultat 2010K2 8% 17% 54% 18% 3% 2,93
Totalresultat 2010K3 3% 11% 55% 24% 7% 3,20
Utveckling 2010K2 – 2010K3 -5% -6% +1% +6% +4% +0,27

Betygen skiljer sig mellan olika grupper. Lägst betyg ger personalchefer som är verksamma inom offentlig förvaltning, östra Sverige och på små företag (20-49 st anställda). Högst betyg ger personalchefer som arbetar inom tjänste- och industrisektorn, norra Sverige och på medelstora företag (50-199 st anställda).

Resultatet kan studeras närmare i sin helhet eller nedbrutet per bransch, region och företagsstorlek. För att beställa rapporten Personalchefsindex – inför Kvartal 3, 2010 eller övriga frågor kan nedanstående personer kontaktas.

Personalchefsindex – inför Kvartal 4, 2010 kommer att presenteras under oktober månad.

Fakta om IC Potentials personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 504 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 284.901 anställda.
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 19 146 företag och 3 172 227 anställda.
  • Undersökningen genomfördes mellan den 24 maj och 11 juni.

För mer information kontakta:
Rapportbeställning och frågor om undersökningen:
Lina Telander, Projektledare
lina.telander@ic-potential.com eller 070-346 69 45

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 0708-660 360

Frågor om undersökningsmetodik
Erik Dahlberg, Analytiker
erik.dahlberg@ic-potential.com eller 08-410 809 00

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Anoto, AtriumLjungberg, Avanza, BringCityMail, Europcar, HeidelbergCement, HSB, IDG, KPA, MerckSerono, Metro, NCC, Partnertech, Roche, Schenker, Skanska, SPP, Stadium och Stockholms City. Läs mer om IC-Potential på
http://www.ic-potential.se

Dokument & länkar