ICA Försäkring inför försäkringsskydd för våld i nära relationer

Report this content

Från och med den 1 april 2019 inför ICA Försäkring ett försäkringsskydd för våld i nära relationer. I dagsläget undantar de flesta hemförsäkringar överfallsersättning och krishjälp om gärningspersonen är av samma hushåll. Detta undantag tar ICA Försäkring nu bort och hemförsäkringen stärks dessutom med både ombudshjälp och ett omställningsskydd vid exempelvis behov av flytt till skyddat boende.

Under 2017 anmäldes ca 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. De flesta försäkringsbolag gör ett undantag för ersättningsutbetalning om gärningspersonen är någon som också omfattas av försäkringen. I praktiken innebär det att personer som utsätts för våld i hemmet står utan försäkringsskydd, jämfört med om gärningspersonen varit en person utanför hushållet.

ICA Försäkring genomför nu en omfattande villkorsändring för att förbättra skyddet för personer som utsätts för våld i hemmet. Skyddet är givetvis köns- och åldersneutralt, men förmodas få störst effekt för kvinnor och till viss del även för barn.

- Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem som får livsavgörande konsekvenser för de drabbade. Jag är stolt över att vi går före när det gäller dessa frågor och hoppas att fler försäkringsbolag följer efter, säger Caroline Farberger, vd ICA Försäkring.

Förändringen i korthet:

• Borttag av undantaget för överfallsersättning och krishjälp – Tidigare har det funnits ett undantag för ersättning vid överfall eller misshandel om gärningspersonen är inom samma hushåll. Detta undantags tas nu bort.

• Omställningsskydd – Ekonomisk ersättning kan utbetalas för merkostnader upp till 15 000 kr i månaden i tre månader om den försäkrade tvingas flytta till en kvinnojour, skyddat boende eller liknande. Som merkostnader räknas mat, transport, nyinköp av kläder och hygienartiklar eller annan nödvändig hushållsutrustning. Detta skydd blir ICA Försäkring först med på marknaden.

• Ombudshjälp – Ombudshjälp kan utgå för ombudskostnader till upp till 15 000 kr per försäkrad för exempelvis överprövning av nedlagd förundersökning eller att driva in skadestånd vid fällande dom i de fall gärningspersonen saknar medel. Detta skydd blir ICA Försäkring först med på marknaden.

Initiativet till förändringarna har tagits av bolagets specialister men utformningen har kvalitetssäkrats genom dialog med bland annat företrädare för kvinnojourer och skyddade boenden.

Fakta:

Våld i nära relationer (källa: Brå)

- Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation (Brå 2014).

- 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 uppger i den Nationella trygghetsundersökningen att gärningspersonen var en närstående. Detta gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna medan motsvarande andel för män är 3 procent.

- Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna.

- Antalet kvinnor som dödas av sin nuvarande eller före detta manliga partner uppgår i Sverige till minst 16 per år.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

icaforsakring.se, icagruppen.se

Taggar: