ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar Trecore Fastigheter där ICA är huvudsaklig hyresgäst

Report this content

ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 44 butiksfastigheter från ICA Fastigheter. Trecore Fastigheter ägs till hälften vardera av ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Transaktionen utgör ett naturligt steg 2 till det förvärv av Secore Fastigheter som ICA Gruppen annonserade den 30 september 2021, se pressmeddelande här.

- Genom bildandet av Trecore Fastigheter skapas förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi ser fram emot ett långt och bra samarbete med Bonnier Fastigheter, säger Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter.

De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Trecore Fastigheter tillträder de 44 butiksfastigheterna den 1 april 2022.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde kommer att uppgå till cirka 1,4 Mdkr i andra kvartalet 2022. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA banken) minskar samtidigt med 1,4 Mdkr exklusive IFRS 16 leasing. Inklusive IFRS 16 är nettoskulden oförändrad.

Transaktionen ger endast en marginell påverkan på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, inklusive IFRS 16. Däremot uppstår en reavinst på cirka 300 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet. Trecore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta.

Mannheimer Swartling, Bright Advokat och Pangea Property Partners har varit rådgivare i transaktionen.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20
icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 1 april 2022 kl 14:00.

Prenumerera

Dokument & länkar