ICA Gruppens bokslutskommuniké 2018

God försäljning - ny organisation i ICA Sverige

Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag 

  •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 30 069 Mkr (28 601), en ökning med 5,1 procent
  •  Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 139 Mkr (1 172)
  •  I rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ingår 110 Mkr avseende strukturkostnader inom ICA Sverige kopplat till pågående organisationsförändring. Förändringen innebär att cirka 180 Mkr i årstakt frigörs för fortsatta satsningar från och med andra halvåret 2019
  •  Periodens resultat uppgick till 930 Mkr (892). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 33 Mkr (9)
  •  Resultat per aktie var 4,61 kr (4,41)
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 244 Mkr (1 606). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 768 Mkr (2 634)
  •  ICA Gruppens styrelse föreslår en utdelning för 2018 på 11,50 kronor per aktie (11,00), motsvarande 63 procent (53) av årets resultat

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  •  Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång 

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Vi avslutar 2018 i god fart - bra försäljningsutveckling och stabila resultat där Apotek Hjärtat och ICA Banken har en riktigt fin utveckling. Vi har nu också genomfört översynen av ICA Sveriges organisation där ambitionen är att vi ska bli ännu vassare och snabbt kunna exploatera nya möjligheter samtidigt som vi ska bibehålla god fart i vår traditionella verksamhet och säkra effektiva processer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör

Tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst

Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Torsdagen den 7 februari 2019, kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen en press- och analytikerträff där Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet sker på engelska, och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. Det finns också möjlighet att ringa in på tel. +46850558352 alternativt +443333009030.

Plats: IVA Grev Turegatan 16, Stockholm

Kalender

5 mars 2019                                               Årsredovisning 2018 publiceras

11 april 2019                                              Årsstämma

3 maj 2019                                                 Delårsrapport kvartal 1

15 augusti 2019                                         Delårsrapport kvartal 2

24 oktober 2019                                         Delårsrapport kvartal 3

6 februari 2020                                           Bokslutskommuniké 2019

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 7 februari, kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se