ICA Gruppens delårsrapport andra kvartalet 2018

Stark försäljning - satsningar pressar marginalen kortsiktigt

Andra kvartalet 2018 i sammandrag 

  •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 258 Mkr (27 940), en ökning med 4,7 procent
  •  Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 041 Mkr (1 094)
  •  I rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ingår kostnader på 17 Mkr (16) för den tidigare planerade integrationen av IKI i Litauen
  •  Periodens resultat uppgick till 935 Mkr (1 021). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -90 Mkr (165)
  •  Resultat per aktie var 4,62 kr (5,06)
  •  Omvärdering av uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på grund av kommande sänkning av bolagsskatten har inneburit en positiv skatteeffekt på 202 Mkr
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 755 Mkr (2 001). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 188 Mkr (1 836)
  •  Avtal tecknades med det brittiska företaget Ocado om ny e-handelslösning i Sverige

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  •  Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång 

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Trenderna från årets första kvartal fortsätter in i det andra kvartalet. Bra försäljningstillväxt, god fart i e-handeln, starkt kassaflöde och bra resultatutveckling i flera av koncernens verksamheter. Samtidigt har vi ett svagt resultat i ICA Sverige, där den goda försäljningsutvecklingen inte avspeglas i rörelseresultatet. Tydliga åtgärder för att återställa lönsamheten genomförs nu.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör

tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst

Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Torsdagen den 16 augusti kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte
på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att följa på
www.icagruppen.se/investerare 

Det finns också möjlighet att ringa in på tel:

SE +46 856642695

UK +44 2030089809 

Kalender

25 oktober 2018                    Delårsrapport Kvartal 3

13 december 2018                Kapitalmarknadsdag

7 februari 2019                     Bokslutskommuniké 2018

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 16 augusti 2018, kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se