ICA Gruppens delårsrapport Q1 2019

Bra start på året – förbättrad lönsamhet

Första kvartalet 2019

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 098 Mkr (27 181), en ökning med 3,4 procent
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 125 Mkr (972). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1 005 Mkr
  • ICA Sveriges rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster bedöms ha påverkats negativt med cirka 35 Mkr på grund av påskhelgens kalendereffekt. Samtidigt innehåller resultatet positiva effekter på ungefär samma nivå från avyttringar av butiksdotterbolag i ICA Sverige och effekt av ändrad bedömning av nyttjandetider för fastigheter och dess komponenter i ICA Fastigheter
  • Periodens resultat uppgick till 813 Mkr (700). I resultatet ingår resultatfrån avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -10 Mkr (0)
  • Resultat per aktie var 4,02 kr (3,46)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 669 Mkr (732). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 1 609 Mkr (1 016)

Händelser efter kvartalets utgång

  • Årsstämman fastställde den 11 april utdelningen till 11,50 kronor per aktie, i enlighet med styrelsens förslag
  • Lennart Evrell och Bo Sandström valdes vid årsstämman in som nya ledamöter i ICA Gruppens styrelse och ersätter Göran Blomberg och Bengt Kjell som båda avböjt omval

Från hållbarhetsrapporten

  • Under kvartalet fattade ICA Gruppen beslut om ett nytt koncernmål: att halvera matsvinnet från den egna verksamheten till 2025

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Vi har en bra början på året med god försäljnings- och lönsamhetsutveckling i de flesta av våra verksamheter. Framförallt är detta märkbart för ICA Sverige och Rimi Baltic, som trots negativa påskeffekter gör ett betydligt bättre kvartal än för ett år sedan. Från och med denna rapport integrerar vi hållbarhets-rapporten i vår finansiella kvartalsrapport. Därmed belyser vi ytterligare vikten av, och vårt stora fokus på, hållbarhetsfrågorna.”

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 07.00 fredagen den 3 maj 2019.

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se